MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og II gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha utviklet en større innsikt i basso continuo som musikalsk fenomen, herunder mer spesifikk kompetanse i sentrale deler av repertoaret på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4388.

Kunnskaper
  • Mestre grunnleggende prinsipper for 4-stemmig sats og kontrapunkt
  • Kunne presentere akkompagnement i ulike nasjonale stiler og sjangrer, 1600 til 1800
  • Kunne bruke prinsippene for variasjonssats og diminuering

Ferdigheter
  • Akkompagnere en solist eller et ensemble forskjellig ut fra en besifret og ubesifret generallbasslinje
  • Kunne improvisere og ornamentere over en besifret og ubesifret basslinje

Innhold

Innføring i og utøving av elementære satsteknikker og akkompagnementsstiler. Studie av historiske teoribøker og relevant repertoar.

Forkunnskapskrav

BAM4387 Basso Continuo I, BAM4388 Basso Continuo II

Anbefalte forkunnskaper

Gode ferdigheter på taste/klaverinstrument.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig del Bestått - Ikke bestått
Utøvende del Bestått - Ikke bestått
Skriftlig del: (individuell oppgave) lage et utskrevet akkompagnement ut fra en generalbasslinje av to verk/satser i ulike nasjonale stiler. Oppgaven skal også inneholde en refleksjonsdel (2 sider) vedr. akkompagnementsstil.
Utøvende del: en konsertframføring eller lydopptak av to ulike verk/satser med generalbass gjennomført i løpet av semesteret.
Opptil en tredjedel kan være solorepertoar. Kandidaten må stemme instrumentet på forhånd.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas. Avhengig av nivå kan det bli aktuelt å opptre på mindre konserter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Ukentlig gruppeundervisning.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.02.2020