MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Kunne reflektere over fagets relevans i egen praksis.

Kunnskaper
  • Demonstrere høyere kunnskaper enn ved fullført SAK II.

Ferdigheter
  • Omsette egne ideer i notasjon og anvisninger til utøvere slik at dette kan realiseres i lyd.

Innhold

Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Avsluttende oppgave med komponering og/eller arrangering for et lite ensemble, f.eks. strykekvartett, sangere/blåsere + komp el.l. 4-5 minutter notert musikk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker.
Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020