MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet har fokus på barnevernspedagogens yrkesrolle, samarbeid, emosjonelt arbeid, ledelse og mestring av utfordrende forhold i arbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
 • Har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Har kunnskap om makt og oppgavefordeling, utfordringer og hindringer er tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.
 • Har kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid med barn, unge og familier som lever med komplekse utfordringer
 • Har kunnskap om forholdet mellom yrkesetikk, sentrale dilemma og utfordringer i ledelse, endringsprosesser og faglig arbeid med komplekse barnevernsfaglige prosesser.
 • Har kunnskap om forekomst og risiko for vold og trusler i barnevernfaglig arbeid.
 • Har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i barnevernsarbeid.
 • Har kunnskap om arbeidsmiljø, og risiko og beskyttelsesfaktorer i profesjonsutøvelsen
 • Har kunnskap om fare og konsekvenser av utbrenthet og omsorgstretthet i barnevernfaglige organisasjoner og arbeid.
 • Har kunnskap om barnevernsfeltets historie med vekt på utvikling, innovasjon og ulike kunnskapsformer
 • Har kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen etikk, kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi, med vekt på yrkesetikk og kunnskapsformer

Ferdigheter:
 • Kan reflektere over reflektere over maktforholdet mellom organisasjoner i det barnevernfaglige feltet og barn, unge og deres familier.
 • Kan reflektere over makten som ligger til rollen som barnevernspedagog
 • Kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foreldre som lever i utsatte livssituasjoner.
 • Kan innhente og anvende kunnskap fra barn, unge og/eller foreldre i arbeidet med tiltak og evaluering av tiltak i barnevernfaglig arbeid.
 • Kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig samarbeid.
 • Kan anvende kunnskap om ledelse, endringer og innovasjon til å analysere og reflektere kritisk over egen og arbeidsplassens praksis.
 • Kan utrede og analysere erfaringer med barnevernfaglig arbeid selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Kan anvende erfaringer fra praksis kombinert med emnets faglige kunnskap til å reflektere over ulike former for veiledning og tilnærminger til veiledning for mestring i yrkesrollen.
 • Kan orientere seg i forhold til arbeidstakers rettigheter og virkemidler for mestring av emosjonelt arbeid, risikofaktorer og belastninger i yrkesrollen.
 • Kan metoder for forebygging av utbrenthet og omsorgstretthet i organisasjoner.
 • Kan beherske og reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen vitenskapsfilosofi, etikk og kunnskapteori med vekt på yrkesetikk og kunnskapsformer.

Generell kompetanse:
 • har innsikt i og kan håndtere etiske og emosjonelle problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse
 • Kan forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon inne barnevernsfeltet
 • Er allment orientert inne etikk og vitenskapsteori med hensyn til barnevernfaglige problemstillinger
 • kan reflektere over hvordan arbeidsmiljø og ledelse har betydning for arbeidet med barn, unge og familier i utsatte sitasjoner.
 • Kan reflektere, dokumentere og formidler eget arbeid og samarbeid skriftlig og muntlig, og sammen med andre.

Innhold

Emnet bygger på innhold i emnet BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge. Formålet med emnet er å løfte fram problemstillinger som har betydning for arbeidet og samarbeidet som barnevernspedagoger skal gjøre. Sentrale tema vil være samarbeid med barn, unge og foreldre, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, organisering og ledelse, ulike kunnskapsformer, etikk og egenskaper ved yrkesrollen. Emnet vil bli delt inn i 4 deler: 1) Samarbeid og tverrfaglig samarbeid i arbeid med utsatte barn og unge 2) Arbeidsmiljø og ledelse, 3) Emosjonelle belastninger og mestring i yrkesrollen 4) Forforståelse, kunnskap og etikk.

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten

Anbefalte forkunnskaper

BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge, BBAP20 Praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - FAlle.
Mappe-eksamen bestående av 4 oppgaver. 2 praktiske ferdighetsoppgaver og 2 skriftlige oppgaver. Oppgavene presenteres og diskuteres i seminarene før mappen leveres inn. Kriterier og format for de ulike eksamensdelene angis nærmere av emneansvarlig på Canvas.
Konsekvensar av å ikke bestå eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav
Minimum 75% nærvær under seminarene. Dersom nærværskrav ikke innfris, mister studenten rett til å delta på eksamen, uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hulda Mjøll Gunnarsdottir

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner, egenstudier og arbeid med mappen

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 24.09.2020