MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i sosialpedagogiske arbeidsmåter både i forhold til individ, gruppe, organisasjoner og nettverk. Handlingskompetansen skal bygge videre på og integrere kunnskap tilegnet gjennom de andre hovedemnene på barnevernspedagogutdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om
 • Organisering og oppgaver i det statlige barnevernets arbeidsfelt
 • Fosterhjemsarbeid
 • Sosialpedagogisk arbeid innen det statlige barnevernets arbeidsfelt med barn, ungdom og/eller deres familie.
 • Ulike teorier og arbeidsmetoder som brukes i institusjonsarbeid, oppsøkende arbeid og i kultur- og fritidssektoren for barn og ungdom.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Krise- og traumeteorier og hvordan rusmiddelproblem, psykiske problem og vold kan påvirke familiefungering og barn og unges utvikling
 • Arbeid med flyktninger og minoritetsungdom
 • Emosjonelle belastninger, emosjonelt arbeid og selvivaretakelse yrkesrollen

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg kompetanse til å:
 • Kritisk og faglig kunne vurdere og reflektere over ulike problemområder innen det sosialpedagogiske arbeidet
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre generelt og spesielt miljøarbeid, både i institusjon, i skolen og på fritidsarenaen i samhandling med barn, unge og deres foresatte
 • Bruke aktiviteter i ulike sosialpedagogiske sammenhenger
 • Orientere seg i forhold til rettigheter og virkermidler i forhold til mestring av emosjonelle belastninger og emosjonelt arbeid i yrkesrollen

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene
 • Kunne bruke vitenskapelig kunnskap og kunne knytte denne til praktiske utfordringer i sosialpedagogisk arbeid
 • Ha videreutviklet evnene til refleksjon og kritisk analyse
 • Kunne gi gode skriftlige fremstillinger av sosialpedagogiske tema

Innhold

Generelle tema:
 • Familievold og seksuelle overgrep
 • Kriser og traumer hos barn
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Rusproblematikk
 • HMS og selvivaretakelse i hjelperrollen
 • Ledelse

Tema knyttet til arbeid i den statlige barneverntjenesten:
 • Interkulturelt barnevernsarbeid i tilknytning til fosterhjem og institusjon
 • Psykososial behandling
 • Familiearbeid

Tema knyttet til miljøarbeid i og utenfor institusjon:
 • Generelt miljøarbeid. Det vil bli arbeidet med generelle problemstillinger knyttet til miljøarbeidets muligheter til å skape gode utviklingsmuligheter for barn og unge
 • Spesielt miljøarbeid. Det vil bli arbeidet med problemstillinger knyttet til målrettet miljøarbeid på individ- og gruppenivå
 • Aktiviteter i praktisk sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA165 Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I, BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet
 • BBA160 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA170 Velferdspolitikk, BBA175 Velferdsrett, BBA260 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet

Anbefalte forkunnskaper

BBAP20 Praksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen består av en skriftlig individuell oppgave, omfang 3500 ord (+/- 10%) ekskl. innholdfortegnelse, noter, kildehensvisninger og litteraturliste. Referansestil APA 6th. Tema for oppgaven defineres av emneansvarlig.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.
Overlapping: Studenter som ønsker å få godkjent tidligere beståtte emner etter reglene om overlapping, må ha bestått alle emner som nevnes under overskriften "overlapping".

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk deltagelse på seminarene, Skriftlig gruppeoppgave som forberedelse til hvert seminar, Presentasjon av gruppeoppgave og fasilitering av diskusjon i halvparten av seminarene
Alle de tre obligatoriske kravene må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.
1. 75 % obligatorisk deltagelse på seminarene.
2. Skriftlig gruppeoppgave som foreberedelse til hvert seminar. Gruppeoppgaven skal baseres på ukens forelesninger og pensum.
3. Presentasjon av gruppeoppgave og fasilitering av diskusjon i halvparten av seminarene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Andreas Håheim , Hulda Mjøll Gunnarsdottir

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner og egenstudier skal forberede studentene til hjemmeeksamen i emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barnevern II (BBA340_1) 10
Sosialpedagogikk III (BBA350_1) 10
Miljøarbeid (BBA360_1) 10

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020