MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder, og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.

Læringsutbytte

Emnet legger til rette for at studenter får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer.
Det legges til rette for at studenten skal få innsikt i:
  • sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger innenfor barnehageforskning
  • sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsarbeid relatert til barnehagevirksomhet

Det legges til rette for at studenten skal tilegne seg ferdigheter i:
  • å analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • vurdering og anvendelse av vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • formidling av kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte

Innhold

I tillegg til selvstendig arbeid med bacheloroppgaven skal emnet gi studentene en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og relevante metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid, tilsvarende 5 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1., 2. og 3. trinn barnehagelærerutdanning.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).
Bacheloroppgave i par: 12000 ord (+/ 10 %).
Bacheloroppgaven skal leveres på Inspera. Det blir foretatt plagieringskontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Eksamensforskriften, § 2-10 pkt. 4).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppstartseminar, Prosjektbeskrivelse, Fremlegg, Veiledningstime
Oppstartsseminar, kurs i vitenskapsteori og metode: Minimum 80 %.

Innlevering av skriftlig prosjektbeskrivelse i henhold til oppsatt frist.

Oppmøte/muntlig fremlegg på midtveisseminaret: 100 %.

En veiledningstime er obligatorisk: 100 %

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Zahra Esmaeeli
Faglærer
Ksenia Solheim , Anne Kristin Myrseth , Dagmar Anita Jakobsen , Ingunaya Myhre Larsen , Helga Vössing Lahmeyer , Alessandro Falcetta , Reidun Johanne Alstveit , Guri Årsvoll, Ellen Tveit , Katarzyna Anna Tunkiel , Erik René Larssen Fagerheim, Kristin Grøsvik , Ine Larsen Måneby , Kari Guttormsen Hempel , Kirsten Halle , Carl Cato Wadel , June Junge
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, gruppediskusjoner, innspill på studenters arbeider, oppgaveseminar og individuell veiledning.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt: 382 sider
Bergsland, M. D. & Jæger, H. (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kap. 1-4) 155 s.
Dalland, O. (2012): Metode og oppgaveskriving for studenter (95-110, 222-232). (25 s.)
Eide, B. J. & Winger, N. (2003). Fra barns synsvinkel» intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner Oslo: Cappelen forlag. (Hele boka/156 s.)
Halvorsen, E.M. (2007). Kunstfaglig-pedagogisk FOU Kristiansand Høyskoleforlaget (18 s: 138-145, 149-157, 167-170)
Løkken, G. & Søbstad, F. (2013) Observasjon og intervju I barnehagen Oslo: Tano (kap.2) (14 s)
Pettersvoll, M. (2016) Å skrive på barns vegne. Skriftlig framstilling av barn - et spørsmål om forskningsetikk. Barn nr 1, s 29-39 (10 s.)
Rennsstam, J. & Wästerfors, D. (2015) Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. Svensson (red.) Handbok i kvalitativa metoder (s.220-237). Stockholm: Lieber (17 s.)
Thurén, T. (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 204 s.
I tillegg til obligatorisk pensum (ca. 300 -350 sider), skal studenten i samråd med veileder, anvende litteratur som er relevant for bacheloroppgaven.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.08.2019