MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I tillegg til selvstendig arbeid med bacheloroppgaven skal emnet gi studentene en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og relevante metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Emnet legger til rette for at studenter får erfaringer med å planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige, metodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer.
Det legges til rette for at studenten skal få innsikt i:
  • sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger innenfor barnehageforskning
  • sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder relatert til studier av barnehagevirksomhet
  • nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsarbeid relatert til barnehagevirksomhet

Det legges til rette for at studenten skal tilegne seg ferdigheter i:
  • å analysere og reflektere over betydningen av forskning for barnehagens virksomhet
  • vurdering og anvendelse av vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av egen bacheloroppgave
  • formidling av kunnskap på en faglig, akademisk og etisk forsvarlig måte

Innhold

Bacheloroppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder, og/eller fordypninger. Problemstillingen skal reflektere relevante spørsmål knyttet til barnehagens virksomhet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått 1. og 2. trinn barnehagelærerutdanning.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Individuell bachelor oppgave: 8000 ord (+/- 10 %).
Bachelor oppgave i par: 12000 ord (+/- 10 %).
Bacheloroppgaven skal leveres på i Inspera. Det blir foretatt plagiatkontroll. Det regnes som ett forsøk på prøving dersom fristen ikke overholdes (jf. forskrift om eksamen ved UiS).
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en bacheloroppgave. En kandidat som ikke har bestått bacheloroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave (Eksamensforskriften, § 2-10 pkt. 4).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppstartsseminar, minimum 80% tilstedeværelse, Prosjektbeskrivelse, Midtveisseminar, 100 % oppmøte, En veiledningstime er obligatorisk
Oppstartsseminar, kurs i vitenskapsteori og metode. Omfang: Minimum 80 % tilstedeværelse.

Innlevering av skriftlige prosjektbeskrivelser.

Oppmøte/muntlig fremlegg på prosjektseminar. Omfang: 100 % tilstedeværelse.

En veiledningstime er obligatorisk.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingunaya Myhre Larsen
Faglærer
Zahra Esmaeeli , Dagmar Anita Jakobsen , Helga Vössing Lahmeyer , Alessandro Falcetta , Anne Kristin Myrseth , Guri Årsvoll, Ksenia Solheim , Ine Larsen Måneby , Erik René Larssen Fagerheim, Kristin Grøsvik , Kirsten Halle , Kari Guttormsen Hempel , Carl Cato Wadel , June Junge
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo , Lena Forus
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, gruppediskusjoner, innspill på studenters arbeider, oppgaveseminar og individuell veiledning.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Bergsland, M. D. & Jæger, H. (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. (155 sider).

Dalland, O. (2012): Metode og oppgaveskriving for studenter (95- 110; 222-232). (25 s).

Eide, B. J. & Winger, N. (2003). Fra barns synsvinkel. Intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (156 s).

Halvorsen, E. M. (2007). Kunstfaglig- og pedagogisk FOU (s.138-145, 149-157, 167-170). Kristiansand: HøyskoleForlaget. (18 s). *

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013). Observasjon og intervju i barnehagen (kap. 2). Oslo: Tano. (14 s).*

Pettersvoll, M. (2016). Å skrive på barns vegne. Skriftlig framstilling av barn - et spørsmål om forskningsetikk. Barn nr 1, 29-39. (10 s).*

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. Svensson (red). Handbok i kvalitativa metoder (s.220 - 237). Stockholm: Lieber. (17 s).*

Thurén, T. (2009) Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo. Gyldendal akademiske. (197 sider)

I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten i samråd med veileder, anvende litteratur som er relevant for bacheloroppgaven.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.08.2019