MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Improvisasjon er en av arbeidsmetodene i samtidsdanseren sin praksis, både som utforskningsplattform, kilde til koreografisk materiale, og forestillingsform. Arbeid i emnet sikter mot at studenten får utvide sitt eget personlige bevegelsesregister, utvikle kroppslig refleksjon og danne seg en grunnleggende forståelse for improvisasjon som et av verktøyene i bevegelsesutforskende og skapende arbeid, både solo, i gruppe og i samspill med musikere.
Studenten vil i emnet også arbeide med grunnleggende kompositoriske elementer. Det vil jobbes mot at studenten får utvikle en forståelse for sammenhengen mellom improvisasjon og komposisjon, samt kunne forstå og anvende grunnleggende kompositoriske verktøy og metoder.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • forstå grunnleggende prinsipper innen improvisasjon og komposisjon
 • forstå improvisasjon som et kunstnerisk verktøy og metode
 • forstå enkle kompositoriske elementer, verktøy og metoder
 • ha kjennskap til relevante dansekunstnere og deres metoder innen improvisasjon og komposisjon

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • anvende improvisasjon som et redskap og metode i eget bevegelsesutforskende og skapende arbeid
 • vise forståelse for og ta i bruk improvisasjon som en kilde til utvikling og utvidelse av eget personlige bevegelsesregister, kroppslig refleksjon og skapende arbeid
 • improvisere med og få en forståelse for samspillet mellom bevegelse, stemme og lyd
 • anvende kompositoriske redskaper og metoder i utarbeidelse av mindre etuder
 • omsette enkle kompositoriske elementer for å uttrykke en fysisk idé og konsept
 • komponere bevegelse i relasjon til elementer som tid, rom, kropp, dynamikk og energi
 • gjøre rede for eget arbeid i utøvende og skapende prosesser

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • anvende improvisasjon og komposisjon i eget utøvende og skapende arbeid
 • anvende improvisasjon og komposisjon i prosess-, og presentasjonsrelatert arbeid
 • samarbeide med andre i utøvende og skapende prosesser
 • reflektere over, og muntlig og skriftlig drøfte eget arbeid i ulike prosess-, og presentasjonsrelaterte situasjoner.

Innhold

 • Bevegelsesutforsking:

- kroppsbevissthet
- improvisasjon ut fra forskjellige stimuli - kinestetiske, sensoriske, intuitive, imaginære og
intellektuelle - og i forhold til bevegelseselementene: kropp, rom, tid, dynamikk og energi, relasjoner
- utvikling av eget bevegelsesspråk
 • improvisasjon i skapende prosess
 • kompositoriske elementer, verktøy og metoder
 • lyd og stemme i sammenheng med bevegelse
 • arbeid med komposisjon i utvikling av solo, duett, og mindre gruppearbeid
 • introduksjon til relevante dansekunstnere og deres metoder innen improvisasjon og komposisjon

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Innhold i mappen: Skriftlig logg, minimum 4 mindre skapende arbeider, to åpne visninger i prosess, en mindre skriftlig oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Ronold Mathisen
Faglærer
Henning Rød Haugland

Arbeidsformer

Praktisk undervisning i gruppe, diskusjoner, gruppearbeid, skriftlig arbeid i og etter timene, presentasjon av selvstendig skapende arbeid, observasjon og kritisk refleksjon.
Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Improvisasjon/komposisjon (BDA770_2) 5

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.02.2020