MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet har hovedvekt på metoder for videre forståelse og utviklingen av danserens fysiske bevissthet av ulike bevegelsesverktøy. Samt utviklingen av danserens kunstneriske og individuelle bevegelsesspråk. Studenten vil utvikle kunnskap om hvordan de ulike elementene, både individuelt og i samspill med andre, bidrar til å utvikle fysisk potensial og kroppslig bevissthet. Videre skal studenten utdype bruken av ulike fysiske metoder og bevegelsesprinsipper, både konseptuelt og praktisk, og forstå elementenes relevans i en kunstnerisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om metoder som utvikler det enkelte språk for bevegelse og kunne jobbe selvstendig med disse
  • ha kunnskap om metoder og praksis som utvikler kroppslig bevissthet og tilstedeværelse, og kunne bruke disse i egen praksis
  • vise en utdypet forståelse av å jobbe med andre og hvordan dette påvirker utviklingen av eget bevegelsesspråk


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • kunne løse fysiske oppgaver i nært samarbeid med andre og bidra til gruppens kollektive utvikling
  • kunne utvikle eget fysisk potensiale og bevegelsesspråk gjennom bruken av ulike utforskende praksiser
  • kunne arbeide utdypet med fysisk og konseptuell kunnskap i forhold til de underviste metodene; fortsette en videreutvikling av en tenkende kropp


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • vise utdypet forståelse i utøvelsen av fysiske bevegelsesprinsipper og danskunstneriske verktøy, både konseptuelt og praktisk
  • kunne anvende de forskjellige fysiske metodene til egen kunstnerisk og fysisk forskning

Innhold

Emnet består av undervisning i ulike utforskende fysiske praksiser. Dette inkluderer kontaktimprovisasjon og partnering, strukturert improvisasjon, martial arts, somatisk arbeid, stemmebruk og tekts arbeid.

Forkunnskapskrav

BDA790 Body Research I

Anbefalte forkunnskaper

Body research/awareness I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Avsluttende eksamen i form av en lecture demonstration på 10-15min. Avsluttende refleksjonsoppgave presenteres i siste klasse av vårsemesteret med 3 dagers forberedelsestid. Foredraget skal inneholde en samlet forståelse av kurset, samt et dypere fokus ved en bestemt metode eller praksis av eget valg som er gjennomgått i emnet. Lecture demonstration skal inneholde en fysisk demonstrasjon samt en muntlig refleksjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En reflektert logg fra undersøkelsesprosessene må være bestått ved første semester for å gå opp til eksamen i vårsemesteret.

Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hagit Yakira
Faglærer
Ane Iselin Brogeland , Hagit Yakira

Arbeidsformer

Fysisk arbeid, ukentlig eller i bolker

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Reeve, Sandra (2011). Nine Ways of Seeing a Body. Side 33-37, 47-51. Devon: Triarchy Press.

Crickmay, C. & Turfnell, M. (2004). A widening field: Journey in body and imagination, Hampshire: Dance Books Ltd. Pages to be announced

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. Side 79-83, 108-113, 117-123, 192-197, 336-339, 405-409. Kent: Piatkus Books.

Tolle, E. (2011). The Power of Now (3.utg.). Side 1-14, 77-106. London: Hodder & Stoughton.

Novak, C.J (1990). Sharing The Dance. Contact improvisation and American culture. The University of Wisconsin Press. Wisconsin USA. Pages: 1-21, 22-62

Pallaro, P. (Ed.). (1999). Authentic movement. Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. London, England: Jessica Kingsley Publishers. Chapters 3, 12 & 21.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019