MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Organisasjon og ledelse i barnehagen (heltid og deltid) er en fordypning knyttet til faget pedagogikk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskap
Studentene har økt kunnskap om:
 • Barnehagelærerrollene i barnehagen, bygd på et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat
 • Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • Forskning og teori om organisasjonsutvikling og ledelse i barnehagen
 • Barnehagelæreryrket som profesjon, egenutvikling og danning
 • Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser i barnehagen
 • Likestilling, kjønn og ledelse
 • Lover og sentrale styringsdokument

Ferdigheter
Studentene kan:
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsprosesser
 • Forholde seg til sentrale samarbeidspartnere
 • Gi faglige begrunnelser for egne pedagogiske prioriteringer
 • Skape engasjement og dele kunnskap om hvordan barnehagen kan innfri eget samfunnsmandat

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • Sette i gang og lede refleksjon- og læringsprosesser i egen personalgruppe
 • Analysere og vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling- og endringsarbeid i barnehagen
 • Bygge sin lederrolle på kunnskap, barnehagen som organisasjon, og ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdigrunnlaget i sentrale styringsdokument

Innhold

Gjennom studiet får studentene en bredere og dypere forståelse for barnehagelærerrollene i barnehagen, bygd på et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat. Organisasjon og ledelse vektlegger barnehagelæreren sitt ledelsesansvar i arbeidet med andre voksne. Sentralt er kunnskapen om ledelse som et relasjonelt forhold, barnehagen som en lærende organisasjon, kompetanse om læringskulturer og ledelse av utviklings- og endringsprosesser, likestilling og danning. I fordypningen inngår innsikt i lover og sentrale styringsdokument
 • Ledelsesteori
 • Barnehagelæreryrket som profesjon
 • Lederroller i barnehagen
 • Ledelse, likestilling og kjønn
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Egenutvikling som leder

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Semesteroppgave og skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave2/5 A - FAlle.
Skriftlig eksamen3/54 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Omfang: Semesteroppgave, individuell: 2000 ord (+/-10%).
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Semesteroppgave: Fremlegg, opponering og veiledning, Artikkelseminar, Refleksjonsnotat

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav : Refleksjonsnotat. Omfang 500 ord (+/-10%).

Arbeidskrav : Semesteroppgave: Fremlegg, opponering og veiledning. Omfang: Inntil 1 time.

Arbeidskrav : Artikkelseminar. Fremlegg i grupper. Omfang: Inntil 45 time.

Obligatorisk tilstedeværelse: Minimum 80%.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Karin Hole
Faglærer
Vigdis Eidsvåg , Per Einar Sæbbe , Carl Cato Wadel , Anita Berge
Praksiskoordinator
Lena Forus , Bjørg Danielsen Jølbo
Studieprogramleder
Anne Kristine Solberg Runestad
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte ledere i barnehagen. Studentenes egen aktivitet i form av teoristudier, muntlig og skriftlig analyse av teori og praksis og framlegg av ulik art er sentrale aktiviteter i denne sammenheng. Vi vil ta i bruk artikkelseminar og seminarer der studentene legger fram sitt arbeid med semesteroppgaven og får vurdering av medstudenter og lærere.
Praksis utgjør en integrert del av fordypningen. Se egen Praksisplan.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Totalt ca. 2000 sider
Med forbehold om endringer

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2018). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: Struktur, HR, politikk og symboler (6. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 550 s.

Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget. 185 s.

Hennum, A. B. & Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 138 s.

Lundestad, M. (2010). Konflikter - bare til besvær?: Konfliktløsning i barnehagen (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Kap. 2-10) 200 s.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass: Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget. 240 s.

Pettersen, K. S. & Simonsen, E. (2010). Anerkjennelse og profesjon. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 75 s.

Wadel, C. & Wadel, C. C. (2013). Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 150 s.

Kompendium:

Aasen, W. (2010). Førskolelæreren som teamleder og samarbeidspartner: Ledelsesdilemmaer i barnehagen. Oslo: Norsk Pedagogisk tidsskrift. 12 s.

Berge, A. (2012). Barnehagens læringskulturer - underveis mot vekslende læringshorisonter. I T. Vist & M. Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige forskningsperspektiver (s. 44-66). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. 22 s.

Børhaug, K. & Lotsberg, D. Ø. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 7(13), 17 s.

FAFO. (2013). Saman om sykefravær- en kunnskapsstatus: Arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og nærvær. FAFO-notat -02. 11 s.

Frønes, M. H. (2017). Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning. 14(9). 13 s.

Første steg. (2005). Veiledning gir styrket profesjonstilhørighet. Tidsskrift for førskolelærere. 4. Oslo: Utdanningsforbundet. 15 s.

Knaben, Å. D. (2017). Barnehagelærerstudenters begynnende profesjonelle identitetsutvikling. I A. Berge & E. Johansson (Red.), Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning (s. 171-184). Oslo: Universitetsforlaget. 13 s.

KS, Skolelederforbundet & Utdanningsforbundet. (2017). Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole. Introduksjon, Kristiansen, A. (Makt og tillit); Gotvassli, K. Å. (En lærende organisasjon). 14.s.

Levin, M. (2009). Organisasjonsanalyse. I R. Klev & M. Levin (Red.), Forandring som praksis: Endringsledelse gjennom læring og utvikling (2. utg., s. 161-170). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 8) 9 s.

Løkken, I. M. & Gradovski, M. (2013). Barnehagen som lærende organisasjon: Bruk av nære læringsformer som veiledning og simulatortrening i forhold til kompetanseutviklingen for assistentene. FoU i praksis- Conference Proceedings, (s. 187-193). Trondheim: Akademia Forlag. 6 s.

Myrvold, H. B. (2014). Fra pedagogiske leder til sidestilte barnehagelærere: En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering av roller og funksjoner i Kanvas-barnehagene. Høgskolen i Oslo og Akershus: Oppdrag fra Kanvas. 70 s.

Mørkeseth, E. I. (2012). Læringskultur i barnehagen i møtet mellom "folkelig" oppdragelseskultur og førskolelærernes fagkultur. I T. Vist & M. Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen: Flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm. 23 s.

Nilsen, H. K. (2015). Konstruksjoner av lederskap i barnehagen: Tidsskrift for nordisk barnehageforskning. 11(8). 15 s.

Skjæveland, Y., Granrusten, P. T., Moen, H. K. & Lillemyr, O. F. (2017). Leiing og læring i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3, 239-251. 14 s.

Tungland, I. B. E. (2017). Ny i barnehagelærerprofesjonen: Vilkår for profesjonell identitetsutvikling i møte med et arbeidsfellesskap. I A. Berge & E. Johansson (Red.), Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning (s. 185-200). Oslo: Universitetsforlaget. 15 s.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.09.2019