MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I slutten av tredje semester, etter praktisk og teoretisk undervisning i journalistikk, audio-visuell fortelling og fjernsynsproduksjon, skal studenten ha praksis i et produksjonsselskap. Dette emnet skal gi studenten en innføring i praktisk arbeid i en profesjonell virksomhet.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne forventes det at studenten sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha bred kunnskap om og forståelse for praktisk og teoretisk arbeid i et produksjonsselskap.
  • Ha bred kunnskap om ulike arbeidssituasjoner, produksjonsprosesser og -metoder.

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne arbeide selvstendig i et profesjonelt produksjonsselskap.
  • Kunne delta aktivt i arbeidsprosesser og i ulike team.
  • Kunne utvikle og produsere fjernsyns- eller multimedieprodukter.
  • Kunne bidra i evaluering av og refleksjon rundt eget og andres arbeid.

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Ha utviklet evne og erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i et profesjonelt produksjonsselskap.
  • Ha evne til å reflektere og evaluere egen rolle, arbeidsprosesser og ferdig produkt.

Innhold

Studenten skal prøve ut og videreutvikle det han/hun har lært i løpet av utdanningen i en ordinær og reell arbeidssituasjon. Praksis er en viktig del av studiet Fjernsyns- og multimedieproduksjon. Praksisperioden utgjør totalt seks uker. Studenten skal delta i daglig drift og produksjon i virksomheten. Praksisperioden avsluttes med at studenten skriver en praksisrapport og -logg.

Forkunnskapskrav

BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Gjennomført 6 ukers praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksisstedet skal være godkjent av UiS før praksisperioden inntreffer. Praksisperioden reguleres blant annet av en avtale mellom praksisstedet og UiS. Praksisarbeidet skal godkjennes av praksisstedet studenten er plassert i. Kravet er at studenten har tatt aktivt del i det daglige arbeidet og produksjonen av programmer/produkter på tilfredsstillende vis. I tillegg til godkjenningen fra praksisstedet består vurderingsordningen av følgende fire elementer: (1) kontinuerlig vurdering som pedagogisk hjelpemiddel for å (2) evaluering underveis (emneansvarlig), (3) attest fra praksisstedet om at praksisoppholdet er gjennomført og (4) studentrapport og -logg fra praksisoppholdet som skal vurderes til bestått/ikke bestått (emneansvarlig).

Det er UiS som tar stilling til om praksisperioden for studentene er bestått eller ikke bestått, ut fra ovennevnte kriterier.
Gyldig fravær - sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn, jfr UiS sitt reglement - må dokumenteres, og kan ikke overstige 2 dager totalt for praksis-semesteret som helhet (6 uker).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torfinn Audun Ingeborgrud

Arbeidsformer

Studenten arbeider med relevante arbeidsoppgaver i et profesjonelt produksjonsselskap i seks uker. Etter endt praksisperiode leverer studenten en praksisrapport og -logg samt en bekreftelse på arbeidsforhold.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Praksis (BFJ235_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020