MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi studentene innføring i hvordan ulike redaksjoner er organisert og hvordan arbeidet med journalistikk for ulike medieplattformer og sjangere er strukturert og produsert. Den journalistiske arbeidsprosessen går fra idé til publisering på ulike plattformer. I en digital medievirkelighet fortsetter prosessen etter publisering, og studentene skal få innblikk i hvordan redaksjonene bruker data om publikum/brukerne og hvordan de følger opp den første publiseringen av en sak. Emnet skal gi en oversikt over alle fasene i prosessen samt de etiske vurderingene knyttet til disse. Det skal også gi kunnskap om de ulike journalistiske rollene og funksjonene innenfor en redaksjon i tillegg til kompetanse i å arbeide i team.
Emnet går parallelt med Praktisk journalistikk 2, og må ses i sammenheng med dette.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha bred kunnskap om hvordan redaksjoner er organisert og om de ulike journalistiske funksjonene, oppgavene og prosessene i redaksjonelt arbeid.
  • Ha kunnskap om den flermediale arbeidsprosessen fra idé til publisering på ulike plattformer.
  • Ha innsikt i redaksjoners bruk av data om publikum/brukere av journalistikk

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne inneha ulike roller i en redaksjon.
  • Kunne reflektere over eget journalistisk arbeid i team og individuelt.
  • Kunne anvende kunnskap om metoder og prosesser innenfor nyhets-, feature- og kommentarjournalistikk til å lage journalistiske saker for ulike plattformer.

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Ha forståelse og innsikt i redaksjoners oppbygning.
  • Ha forståelse for ulike typer journalistisk arbeid i en redaksjon.
  • Ha et reflektert forhold til journalistrollen og egen plass i medieorganisasjoner.
  • Ha grunnleggende forståelse for flermedial journalistikk og prosesser.

Innhold

Det blir undervist i redaksjonell organisering, journalistiske funksjoner og roller, digital journalistikk og journalistikk for ulike medieplattformer.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - F
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål eller nynorsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i alle prosjekter og seminarer i emnet. Studentene må også bestå syv av ti obligatoriske nyhetskvisser i løpet av semesteret.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Borgen , Ingvald Nordmark, Siri Wichne Pedersen
Faglærer
Thomas Owren , Siri Wichne Pedersen , Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektarbeid, seminar, ekskursjon, praktiske øvelser, nyhetskvisser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 2.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020