MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet gir studentene økt kunnskap og innsikt i journalistiske metoder og kritisk utvelgelse av kilder.Studentene lærer å vurdere relevante kilder og bruke et bredt spekter av metoder og verktøy til å grave fram og avdekke nye saker. Emnet tar opp dagens fragmenterte og digitale medievirkelighet som gjør metodevalg, kildekritikk og kildepleie viktigere, og samtidig mer komplisert, enn før.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om journalistiske research-metoder.
  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om kildekritikk og kildepleie.
  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om datastøttet journalistikk.

Ferdigheter
Studenten skal:
  • Kunne anvende og hente informasjon fra digitale databaser.
  • Kunne vise saklighet og omtanke ved valg av kilder og journalistisk metode.
  • Kunne gjennomføre systematisk leting etter kilder og dokumenter.
  • Kunne hente ut og systematisere informasjon i kildemateriale.

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Ha tilegnet seg teoretisk og praktisk kunnskap om å grave fram, dokumentere og illustrere redaksjonelle saker.
  • Ha tilegnet seg økt kunnskap om å finne relevante kilder og drive kildepleie.

Innhold

Emnet er en kombinasjon av teori og praktisk prosjektarbeid. Det blir undervist i datastøttet journalistikk med vekt på research, data-import og analyse. Undervisningen inneholder også tema som hensiktsmessig valg av kilder og journalistisk metode, samt bygging av journalistiske nettverk og samarbeid på tvers av landegrenser og plattformer. Emnet inneholder undervisning i innsyn og offentlighet, og jakt på fakta og data i den dype webben.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 skriftlige, obligatoriske oppgaver
Obligatoriske oppgaver skal være godkjente og bestått. Studentene må også bestå flertallet av obligatoriske nyhetskvisser gitt i løpet av semesteret (for tiden er det syv av ti nyhetskvisser). Det er obligatorisk deltakelse i samtlige av emnets seminarer og prosjekter.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Espen Mathiesen
Faglærer
Turid Borgen

Arbeidsformer

Forelesinger, prosjektarbeid, seminar, praktiske øvinger og innleveringsoppgaver. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet. Emnet gjennomføres i tett samarbeid med emnet Fortellende journalistikk.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020