MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studenten lære fortellende journalistikk på ulike medieplattformer. Studenten skal lære å mestre nye multimediale og digitale fortellerteknikker, samtidig som emnet skal gi kunnskap om og erfaring i tradisjonelle fortellerformer og dramaturgi. Det handler blant annet om å gi stoffet en personlig stemme, om å være kreativ i tilnærming til og utforming av stoffet, og å fortelle faktahistoriene på nye måter på ulike digitale plattformer. Emnet skal også gi en innføring i sjangerutviklingen av reportasje- og featurejournalistikk, og metodene som brukes. Emnet går parallelt med emnet Undersøkende journalistikk, og må ses i sammenheng med dette.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha bred kunnskap om fortellerformer, modeller og dramaturgi for ulike digitale plattformer
 • Ha bred kunnskap om metoder og verktøy i fortellende journalistikk
 • Ha kunnskap om forholdet mellom lineær og ikke-lineær fortelling og om brukerorienterte perspektiver
 • Ha innsikt i relevant forskning og utviklingsarbeid innen fortellende og digital journalistikk

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne beherske ulike former for journalistisk research til feature og fortellende journalistikk
 • Kunne produsere digitale journalistiske fortellinger som inneholder tekst, video, lyd, foto, grafikk og andre multimediale elementer
 • Kunne mestre tradisjonell reportasje- og featurejournalistikk
 • Kunne bruke et kreativt og stilsikkert språk
 • Kunne anvende relevant programvare for multimediale fortellinger

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Ha forståelse og innsikt i både tradisjonelle og nye fortellerformer
 • Ha forståelse for forholdet mellom avsender- og mottakerperspektiv i mediene
 • Kunne planlegge og gjennomføre journalistiske feature-prosjekter med multimedialt innhold

Innhold

Studenten skal utvikle praktiske journalistiske prosjekter der hun/han tar i bruk tradisjonelle featuregrep, nye fortellerteknikker og fortellerformer. Blant annet skal stillbilder, video, tekst og lyd samles på en plattform og i en presentasjon. Det vil bli gitt en innføring i relevant digitalt program, og det blir gitt forelesninger og seminarer med vekt på alternative fortellerformer. Emnet går også grundigere inn i featurejournalistikken og de lengre skriftlige formatene med utvikling av et kreativt og personlig språk.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 1/12 ukerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver og seminarer. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Det er obligatorisk deltakelse i alle prosjektene, seminarene og gjennomgangene i emnet.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Faglærer
Tommas Torgersen Skretting , Espen Mathiesen
Emneansvarlig
Turid Borgen , Thomas Owren

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, seminarer, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 3 (BJO220_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020