MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studenten lære om hvilke medier som er best å bruke i ulike journalistiske produksjoner. En viktig del av emnet er å forstå hvordan journalister kan lage et multimedialt innhold som treffer brukere på ulike plattformer, samtidig som studenten primært skal tenke journalistikk på og for mobil. Studenten skal videre lære hvordan spre redaksjonelt multimedialt innhold i ulike sosiale medier, og hvordan håndtere delt respons fra brukerne. Studentene skal også lære om nye verktøy i journalistikken og forstå hvilke nye muligheter og utfordringer verktøyene gir bransjen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal:
• Ha bred kunnskap om hvilke medietyper som egner seg best i ulike journalistiske produksjoner.
• Ha bred kunnskap om nye journalistiske verktøy og formidlingsmåter.
• Ha kunnskap om hvordan forskjellig bruk av medier vil påvirke journalistikken som formidles.
• Ha kunnskap om gjeldende regelverk og etiske utfordringer for multimediale redaksjoner.

Ferdigheter
Studenten skal:
• Kunne produsere journalistikk for en moderne multimedial redaksjon.
• Kunne produsere journalistikk på og for mobil.
• Kunne bruke sosiale medier i tråd med dagens redaksjonelle praksis.
• Kunne lære seg nye programvarer på egenhånd.
• Kunne drøfte sterke og svake sider ved multimediejournalistikk.

Generell kompetanse
Student skal:
• Kunne publisere et større journalistisk prosjekt som fungerer på flere plattformer.
• Kunne reflektere kritisk rundt hvordan ulike medier påvirker brukerne.

Innhold

Emnet tar for seg bruk av ulike medier i en sak, journalistikk på og for mobil, sosiale medier, kontakt med brukerne, nye, etiske gråsoner og nye journalistiske verktøy.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2, BJO201 Undersøkende journalistikk, BJO202 Fortellende journalistikk, BJO203 Media and communication, BJOPRA Journalistisk praksis
Alle obligatoriske første- og andreårsemner på journalistikk eller fjernsyns- og multimedieproduksjon må være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Hjemmeeksamen består av en praktisk og en teoretisk del. De to delene teller likt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaver, prosjekt, seminarer og skriftlig oppgave
Oppgaver, prosjekt, seminarer og skriftlig oppgave. Alle oppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Wichne Pedersen
Faglærer
Lars Nyre , Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektutvikling, seminarer og obligatoriske innleveringsoppgaver. Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og seminarer er eksamensrelevante. Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020