MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven skal ha et mediefaglig og/eller journalistfaglig emne. Oppgaven skal være et selvstendig arbeid der studenten skal gjennomføre en undersøkelse og vise at han/hun behersker teori og metode samt skriving innenfor en vitenskapelig sjanger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
  • Ha kunnskap om medie- og journalistfaglige metodespørsmål, forskningsprosessen og de vitenskapelige sjangrene innen fagfeltet.
  • Ha særlig gode kunnskaper om det selvvalgte emnet for oppgaven.

Ferdigheter
Studentene skal:
  • Kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid.
  • Kunne søke fram relevant kildestoff.
  • Kunne anvende forskningsmetodiske verktøy.
  • Kunne presentere en god forståelse av et utvalgt faglig tema.
  • Kunne drøfte empirisk materiale ved hjelp av faglige begreper, teorier og perspektiver.
  • Kunne skrive en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving mht. bl.a. systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og bruk av referanser til relevant faglitteratur.

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • Ha utviklet nysgjerrighet og evne til å formulere og besvare vitenskapelige spørsmål.
  • Kunne kritisk reflektere og arbeide selvstendig med forskningsrelaterte oppgaver.

Innhold

Bacheloroppgaven skal være på omlag 8 000 ord. Dersom to studenter skriver oppgaven sammen skal oppgaven være på 12 000 ord. Det er utarbeidet en egen veileder for bacheloroppgaven i journalistikk. Se denne for nærmere informasjon om oppgavens innhold og utforming.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2, BJO201 Undersøkende journalistikk, BJO202 Fortellende journalistikk, BJO203 Media and communication, BJOPRA Journalistisk praksis, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Studenten må ha gjennomført de fire første semestrene på journalistikkstudiet i samsvar med godkjent studieplan.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/11 A - FAlle.
Oppgaven kan skrives individuelt eller som et samarbeid mellom to studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse
Den obligatoriske prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for tildeling av veileder for oppgaven. Det er obligatorisk å delta på emnets innføringsseminar. Eventuelt gyldig fravær må dokumenteres med gyldig dokumentasjon, og beskjed må gis til emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Hillesund
Veileder
Helle Sjøvaag , Ingeborg Marie Jensen, Siri Wichne Pedersen , Turid Borgen , Espen Mathiesen

Arbeidsformer

I begynnelsen av semesteret arrangeres et intensivt seminar der studentene får praktisk og teoretisk innføring i oppgavens sjangerkrav og relevante kvalitative metoder. Det er obligatorisk å delta på dette seminaret.
Det vil bli gitt veiledning på bacheloroppgaven, individuelt eller i grupper.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020