MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi studentene en innføring i praktisk, journalistisk arbeid i profesjonelle nyhets- og magasinredaksjoner. Etter tre semester med praktisk og teoretisk undervisning i journalistikk og samfunnsfag skal studenten bruke et helt semester i ekstern journalistisk praksis.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha bred kunnskap om og forståelse for journalistisk arbeid på ulike plattformer i en redaksjon.
 • Ha bred kunnskap om redaksjonelle prosesser, arbeidsmetoder og kildebruk.
 • Ha bred kunnskap om og forståelse av praktisk journalistisk arbeid.
 • Ha bred kunnskap om og forståelse av presseetikken.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne arbeide som selvstendig journalist i en redaksjon
 • Kunne arbeide i redaksjonelle team
 • Kunne delta aktivt i redaksjonelle arbeidsprosesser
 • Kunne utvikle og lage journalistiske saker fra idé til research og ferdig produkt.
 • Kunne gjøre presseetiske vurderinger
 • Kunne bidra i evaluering av og refleksjon rundt egen og andres journalistiske arbeid

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Ha utviklet erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i en nyhets- og magasinredaksjon.
 • Ha evne til kritisk refleksjon rundt journalistrollen, presseetikk og medienes samfunnsrolle

Innhold

Journalistisk praksis er en vesentlig del av profesjonsstudiet i journalistikk. Studenten skal prøve ut og videreutvikle det han/hun har lært på journalistutdanningen i en ordinær journalistisk og redaksjonell arbeidssituasjon. Praksisperioden utgjør totalt 20 uker ute i redaksjoner. Studenten skal ha journalistisk praksis delt i to perioder, i to ulike redaktørstyrte redaksjoner som er tilknyttet Norsk Presseforbund og godkjent av UiS. Praksisstudenten skal delta i det daglige redaksjonelle arbeidet og produsere innslag/artikler for publisering. Semesteret starter med obligatorisk seminar/forberedelseskurs ved UiS. Etterpå skal studenten ha hele resten av semesteret i praksisredaksjoner. Hver praksisperiode avsluttes med at studenten skriver en praksisrapport som skal godkjennes av emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2, BJO201 Undersøkende journalistikk, BJO202 Fortellende journalistikk
Alle emner på første, andre og tredje semester må være bestått for å kunne gjennomføre praksis.  

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
For å bestå emnet må studenten ha gjennomført
 • obligatorisk forberedelsesseminar.
 • to godkjente praksisperioder som blant annet er regulert i avtale mellom studenten, praksisbedriften og UiS.
 • to godkjente praksisrapporter.

Gyldig fravær (sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn, jfr UiS sitt reglement) må dokumenteres, og kan ikke overstige fem dager totalt for praksissemesteret som helhet (20 uker).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Turid Borgen

Arbeidsformer

Semesteret starter med obligatorisk forberedelsesseminar til praksis. Studenten arbeider deretter journalistisk i en redaksjon i ti uker etter gjeldende krav. Etter første periode skal studenten skrive en praksisrapport med lenker til publiserte saker. Praksisperiode nummer to foregår i ti uker i en annen redaksjon med samme krav til journalistisk arbeid. Studenten skriver deretter en ny praksisrapport med logg og lenker til publiserte saker. Begge redaksjonene må være med i Norsk Presseforbund, og dermed forpliktet til å følge Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Praksis

Praksisperioden reguleres blant annet av en avtale mellom student, arbeidssted og UiS. Praksisarbeidet skal godkjennes av redaksjonene studenten er plassert i. Kravet er at studenten har tatt aktivt del i det redaksjonelle arbeidet på tilfredsstillende vis, og har fått publisert sine artikler/innslag. I tillegg til den godkjenningen som ligger i det at studenten daglig arbeider med journalistiske saker, og at sakene og artiklene blir publisert, består vurderingsordningen i praksis av følgende fire elementer: (1) kontinuerlig vurdering som pedagogisk hjelpemiddel for å vurdere og tilrettelegge studentens læring og utvikling (veileder), (2) midtveisevaluering, (3) sluttvurdering som skal munne ut i et forslag om at praksisoppholdet er bestått eller ikke bestått (veileder) og (4) studentrapport fra begge praksisoppholdene som skal vurderes til bestått/ikke bestått (emneansvarlig). Det er UiS som tar stilling til om praksisperioden for studentene er bestått eller ikke bestått, ut fra ovennevnte kriterier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistisk praksis (BJOP10_1) 30

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020