MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prehospitalt arbeid krever ofte raske beslutninger under stor usikkerhet. Dette gjør det nødvendig med grunnleggende forståelse for hvordan mennesker, både alene og i samarbeid med andre i team, fatter beslutninger og håndterer risiko i medisinske og taktiske situasjoner. Emnet gir innsikt og kunnskap om sentrale teorier innen sikkerhetsfaget, risikostyring og beslutningstaking. Studenten skal lære å bruke dette til å foreta vurderinger og fatte beslutninger på en måte som fører til størst mulig grad av sikkerhet for alle som er involvert under løsningen av ambulanseoppdrag.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan:
  • Gjøre rede for grunnleggende teorier og modeller for risiko- og sårbarhetsanalyser og hvordan disse kan brukes i praktiske medisinske og operative situasjoner.
  • Gjøre rede for grunnleggende modeller for beslutningstaking og hvordan disse kan brukes i medisinskfaglig og operativt arbeid prehospitalt
  • Gjøre rede for teorier om teamarbeid og hvordan ulike faktorer fører til godt eller mindre godt teamarbeid i krevende operative situasjoner

Ferdigheter
Studenten kan:
  • Systematisk og raskt kartlegge risiko i ulike situasjoner og iverksette nødvendige tiltak for å redusere risiko under ambulanseoppdrag.
  • Anvende teori om beslutningstaking både i pasientsituasjoner og i operative situasjoner for å sikre raskt, riktig og sikkert pasientforløp, og trygge og effektive operative rammer.
  • Anvende teorier om teamarbeid for å bidra til godt samarbeide med andre helsepersonell og samarbeidspartnere i løsningen av prehospitale oppdrag.

Generell kompetanse
Studenten kan
  • Beskrive hvilke forhold som i særlig grad innvirker på sikkerheten til alle som er involvert i prehospitale oppdrag
  • Diskutere hva som er «sikkert nok»
  • Delta og bidra i prosjekter og i systematisk kvalitetsarbeid for bevisst styring av risiko i prehospital tjeneste, utvikling av prosedyrer og oppfølging etter evalueringer
  • lære andre om teamarbeid og bevisste systematiske beslutningsprosesser både i pasientsituasjoner og operative situasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praktisk skoleeksamen1/1 Bestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020