MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • beskrive metoder for pasientundersøkelse, anamneseopptak, vurdering og tiltak knyttet til skader i ett eller flere organsystemer
 • gjøre rede for nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen og traumesystemet i Norge.
 • diskutere skademekanikk, kinetikk og energivurdering og hvordan dette påvirker skadeomfang og -type hos pasienter.
 • gjøre rede for forskjeller i fysiologisk respons på skader i forskjellige pasientgrupper med hensyn til alder og andre forhold som kan ha innvirkning på pasientens tilstand
 • kan gjøre rede for lokale og nasjonale systemer for håndtering av og triagering ved masseskader.

Ferdigheter
Studenten kan
 • vurdere skademekanikk og se sammenheng mellom symptomer og skader i ett eller flere organsystemer.
 • utføre klinisk undersøkelse, vurdere skadeomfang og -type for å beslutte og iverksette korrekte behandlings- og monitoreringstiltak.
 • melde pasientens tilstand til neste behandlingsledd og gjennomføre en sikker overlevering av pasienten.
 • gjennomføre triage ved masseskadesituasjoner
 • vurdere riktig omsorgsnivå på skadested, under transport og leveringssted.

Generell kompetanse
Studenten kan
 • bidra til god kommunikasjon og samhandling mellom andre faggrupper, kjenne egen og andres rolle og kompetanse.
 • reflektere over sin rolle i traumesystemet
 • jobbe systematisk med faglig systemforbedring
 • reflektere over de samfunnsmessige betydningene ulykker og skader har i et land som Norge.

Innhold

Emnet skal øke kompetansen til paramedisinere innenfor traumatologi slik at de fyller sin rolle i behandlingskjeden for traumepasienter. Traumatologi i det prehospital rom er ikke bare et teoretisk fag, men omfatter i like stor grad operativ forståelse og praktiske ferdigheter. Emnet tar for seg alle aldersgrupper, men fokuserer også på spesielle utfordringer hos eldre og barn.

Forkunnskapskrav

BPA101 Anatomi, fysiologi og biokjemi

Eksamen/vurdering

Praktisk skoleeksamen (OSCE) og skriftlig skoleeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praktisk skoleeksamen (OSCE)1/2 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen1/2 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80 % deltakelse på seminarer og gruppearbeid.
Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom
studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er
mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel
skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må
studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor
stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Traumatologi (FXPT100_1) 10

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med retningslinjer for evaluering ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS. 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020