MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er organisert som en skriftlig hjemmeoppgave. Oppgaven er fordypning i det ambulanse- og paramedisinske kunnskapsfelt, og kan være et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.
Besvarelsen skal gå i dybden på et relevant og avgrenset område av læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til utdanningen og synliggjøre kompetansen som studentene har oppnådd innen faget.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • gjøre rede for styrker og svakheter ved egen anvendt forskningsmetode
 • gjøre rede for forskningsetiske og juridiske aspekter relatert til eget prosjekt
 • vise ambulanse- og paramedisinsk kunnskap gjennom å formulere, begrunne og drøfte et aktuelt tema eller problemstilling relevant for yrkesutøvelse og praksis
 • dokumentere kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetode(r)
 • vise til nyere forskning relatert til problemområdet for bacheloroppgaven

Ferdigheter
Studenten kan
 • utarbeide en problemstilling og gjennomføre et relevant faglig prosjekt
 • innhente, vurdere og anvende nasjonale og internasjonale forskningsartikler
 • drøfte problemstillingen i lys av ambulanse- og paramedisinens empiri og teori
 • velge relevant fremgangsmåte for å belyse tema eller problemstilling
 • anvende relevant litteratur, vise evne til kildekritikk, og bruke referanser og litteraturliste korrekt

Generell kompetanse
Studenten kan
 • utforske teoretiske og kliniske og/eller operative problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et samarbeidsprosjekt som strekker seg over tid
 • reflektere over holdninger relatert til utøvelse av ambulanse- og paramedisinyrket, samt velge relevante kunnskaper som støtte til disse refleksjonene
 • vise selvstendighet i anvendelse av fag- og forskningslitteratur og evne til skriftlig framstilling

Forkunnskapskrav

For å få bacheloroppgaven vurdert må alle forutgående teori- og praksisemner være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% deltakelse på seminar, Prosjektskisse, Deltakelse på min. 2 veiledningstimer
Vilkår for å gå opp til vurdering
 • Minimum 80 % deltagelse på seminar
 • Godkjent prosjektskisse 1000 ord (±10 %)
 • Delta på minimum 2 veiledningstimer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nina Vatland , Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, seminar, veiledning i grupper og selvstudier. Emnet starter med et seminar og forelesninger som skal understøtte studentenes arbeid med tema, problemstilling og utforming av prosjektskisse.
Oppgaven skrives individuelt. Tema skal ta utgangspunkt i et selvvalgt problemområde som faller inn under læringsutbyttet for bachelorutdanningen. Oppgaven skrives som et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.
Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder. Det gis tilbud om inntil 4 veiledningstimer.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020