MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten kan
 • reflektere over rollen som paramedisiner i pasientforløp som inkluderer flere faggrupper og nivåer og deler av helsevesenet
 • gjøre rede for organisering av pasientarbeidet i en sykehusavdeling
 • diskutere organisering av pasientarbeidet i tverrfaglige team
 • relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet i spesialisthelsetjenesten
 • gjøre rede for pasientforløp for pasienter med akutt hjertesykdom, hjerneslag og akutte pediatriske tilstander
 • diskutere muligheter og utfordringer ved forebyggende helsearbeid i kommuner og lokalsamfunn

Ferdigheter
Studenten kan
 • gi avansert livreddende førstehjelp og utføre avansert hjertelungeredning på voksne, barn og nyfødte
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • ivareta barn som pårørende
 • under veiledning utføre en strukturert pasientundersøkelse og dokumentere funn
 • under veiledning utføre monitorering av pasient og tolke avvik fra normalverdier sammen med veileder

Generell kompetanse
Studenten kan
 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid
 • under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell

Innhold

Klinisk Paramedisin 4 er 8 uker veiledet praksis i ambulansetjenesten, legevakt/KAD og utvalgte sykehusavdelinger fordelt på fire uker ambulansetjeneste, to uker legevakt/KAD og to uker i sykehus på avdelinger for hjertemedisin, nevrologi, barnesykdommer, fødeavdeling og anestesiavdeling. Praksisukene suppleres med ytterligere 1 uke simuleringsbasert læring hvor studentene skal trene på ferdigheter relatert til praksis, inkludert opplæring i avansert hjertelungeredning av nyfødte.
Innledningsvis skal studentene delta på et praksis-seminar som introduksjon og forberedelse til praksis. I ambulansetjenesten tjenestegjøre studentene som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider. I legevakt skal praksis delvis være observasjonspraksis sammen med lege på vakt og delvis deltagelse i pasientbehandling og -vurdering sammen med lege eller sykepleier som veileder. I sykehusavdelingene skal studentene delta i avdelingens rutiner under veiledning av sykepleier eller lege.
Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Forkunnskapskrav

BPAP3 Klinisk paramedisin 3

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Kliniske studier1/18 ukerBestått - Ikke bestått
For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 80 % deltakelse på praksisdager, i refleksjonsgrupper og på simulering og ferdighetstrening.
En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).
Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% deltakelse

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Før første praksis skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. Mellom praksisdagene vil det bli gjennomført simuleringstrening relatert til praksis for å øve nødvendige ferdigheter og trene samhandling med pasienter, kolleger og andre samarbeidende helsepersonell.
Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.
Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.
En refleksjonsrapport skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som vurderingsgrunnlag.

Praksis

8 uker.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020