MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
 • reflektere over rollen som paramedisiner i et helhetlig pasientforløp fra møtet med prehospitale tjenester til rehabilitering etter ferdig behandling
 • diskutere behandlingsalternativer for pasienter med akutte lidelser basert på undersøkelse og pasientanamnese
 • reflektere over rollen som paramedisiner i møte med pasienter med psykiatriske lidelser, rusproblemer og avhengighet
 • relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet i spesialisthelsetjenesten
 • gjøre rede for muligheter og utfordringer i rehabilitering og pleie av pasienter etter sykehusopphold

Ferdigheter
Studenten kan
 • undersøke, vurdere og foreslå tiltak og behandling av pasienter som ivaretas av prehospitale tjenester
 • gi avansert livreddende førstehjelp og utføre avansert hjertelungeredning på voksne, barn og nyfødte
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • selvstendig utføre en strukturert pasientundersøkelse og dokumentere funn
 • selvstendig utføre monitorering av pasient og tolke avvik fra normalverdier sammen med veileder

Generell kompetanse
Studenten kan
 • selvstendig organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid
 • veilede medstudenter og kollegaer
 • selvstendig rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell

Innhold

Klinisk Paramedisin 5 er 8 uker veiledet praksis i ambulansetjenesten, psykiatrisk institusjon og institusjon for rehabilitering og pleie fordelt på fem uker ambulansetjeneste, en uke i psykiatrisk institusjon og en uke i institusjon for pleie og rehabilitering. Praksisukene suppleres med ytterligere 1 uker simuleringsbasert læring hvor studentene skal trene på ferdigheter relatert til praksis.
Innledningsvis skal studentene delta på et praksis-seminar som introduksjon og forberedelse til praksis. I ambulansetjenesten tjenestegjøre studentene som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider. I psykiatrisk institusjon skal studenten delta i pasientarbeid under veiledning av sykepleier eller lege. I institusjon for pleie og rehabilitering skal studentene delta i pasientarbeidet under veiledning av sykepleier.
Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Forkunnskapskrav

BPAP4 Klinisk paramedisin 4

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Kliniske studier1/18 ukerBestått - Ikke bestått
For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 80 % deltakelse på praksisdager, i refleksjonsgrupper og på simulering og ferdighetstrening.
En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).
Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% deltakelse

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nina Vatland , Stephen Johan Mikal Sollid

Arbeidsformer

Før første praksis skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. Mellom praksisdagene vil det bli gjennomført simuleringstrening relatert til praksis for å øve nødvendige ferdigheter og trene samhandling med pasienter, kolleger og andre samarbeidende helsepersonell.
Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.
Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.
En refleksjonsrapport skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som vurderingsgrunnlag.

Praksis

8 uker.

Emneevaluering

Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020