MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omfatter utarbeidelse av kalkyler, forståelse av ulike markedsformer og prisbeslutninger, utarbeidelse og analyse av budsjetter og finansielle rapporter, beslutningsanalyse og implementering av relevante bærekraftmål i bedriftens økonomistyringssystem.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt kurs forventes det at studentene:
  • Har kunnskap om bidrag- og selvkostkalkyler (NY)
  • Har kunnskap om ulike konkurranseformer og prismekanismer
  • Ha kunnskap om finansielle rapporter
  • Ha kunnskap om økonomiske beslutningsmodeller
  • Ha kunnskap om budsjettmodeller og innvendinger mot tradisjonell budsjettering (NY)
  • Ha kunnskap om ulike bærekraftmåls betydning for moderne økonomistyring (NY)


Ferdigheter
Etter endt kurs forventes det at studentene:
  • Har ferdigheter i oppsett av driftsregnskap og dertil hørende analysemodeller
  • Har ferdigheter i oppsett av kostnads- og resultatmodeller


Generell kompetanse:
  • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i økonomisk styring av en vertskapsbedrift. Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.

Innhold

I enhver organisasjon er det behov for økonomisk styring i mer eller mindre grad. Kurset gir studentene en grunnleggende forståelse for hvordan en kan benytte økonomiske modeller innen ulike organisasjoner for å treffe beslutninger som gir økt økonomisk nytte for organisasjonen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/17 timerA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Heskestad, Trude Furunes
Timelærer
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Simulering med dataverktøy.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Økonomi 1 (BHO150_2) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium
Privatister

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020