MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kommunikasjon er en helt sentral del av organisasjoners ledelse og virksomhet, enten fokus er på lederes praksis, å motivere ansatte, formidle og implementere beslutninger forhandlinger eller endringsprosesser. Organisasjonskommunikasjon er viktig for å skape en opplevelse av medvirkning, tillit, åpenhet og troverdighet. Dette kurset vil bidra til økt forståelse for hvordan ledere kan utforme og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål og for å bygge en positiv og inkluderende organisasjonskultur.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha gjennomført kurset vil studenten:
  • Ha kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper og modeller for intern og ekstern organisasjonskommunikasjon.
  • Ha kunnskap om og forståelse for hvordan organisasjonskommunikasjon kan påvirke en organisasjons effektivitet og kultur.
  • Ha kunnskap om og forståelse for sentrale prinsipper og teorier om interkulturell kommunikasjon i en organisasjonskontekst.

Ferdigheter
Etter å ha gjennomført kurset vil studenten:
  • Kunne gjenkjenne sentrale prinsipper for planlegging og implementering av effektiv intern og ekstern kommunikasjon i en organisasjon og kunne anvende disse for å kommunisere mer effektivt og hensiktsmessig i en organisasjonskontekst.
  • Kunne beskrive sentrale prinsipper og dimensjoner. ved organisasjonskommunikasjon slik de påvirker organisasjonskultur og endringer.
  • Kunne gjenkjenne og anvende sentrale prinsipper for interkulturell kommunikasjon i ulike kulturelle kontekster.

Generell kompetanse
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten:
  • Kunne reflektere omkring etiske problemstillinger knyttet til intern ekstern og interkulturell organisasjonskommunikasjon.
  • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter om organisasjonskommunikasjon og interkulturell kommunikasjon på nye områder og i nye situasjoner.
  • Kunne kommunisere om relevant forskning, analyser og konklusjoner innenfor fagområdene organisasjonskommunikasjon og interkulturell kommunikasjon.

Innhold

Kurset gir en teoretisk introduksjon til både interne og eksterne aspekter ved organisasjonskommunikasjon. Deltakerne vil få en økt forståelse for hvordan ledere kan utvikle og implementere effektiv intern og ekstern kommunikasjon for å nå organisasjonens mål. Sentrale temaer er organisasjonskultur, organisasjonsidentitet, ledelseskommunikason, konflikthåndtering, endringskommunikasjon, krisekommunikasjon og omdømmehåndtering. I dagens globale hotell- og reiselivsindustri er interkulturelle perspektiver en viktig del av organisasjonskommunikasjon. Kurset vil dermed også fokusere på betydningen av interkulturell kommunikasjon i en organisasjonskontekst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave i gruppe og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave i gruppe eller individuell3/101 ukeA - F
Skriftlig eksamen7/104 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner
En presentasjon er obligatorisk og må gjennomføres for å ha rett til å ta skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tone Therese Linge

Arbeidsformer

Forelesninger, individuelle- og gruppeoppgaver, presentasjoner i undervisningen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BHO301_1) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium
Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.10.2020