MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kurset har en jevn arbeidsbelastning, og den første obligatoriske innleveringsoppgaven vil bli delt ut allerede i tredje undervisningsuke.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidatene skal
- ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige metoder - herunder de ulike trinnene i forskningsprosessen, ulike typer forskningsdesign, ulike utvalgsmetoder, datainnsamlingsmetoder og målemetoder (både kvalitative og kvantitative), sammenhengen mellom målenivå og analysene som anvendes, grunnleggende analyse av kvalitative data og grunnleggende statistiske teknikker som faktoranalyse, regresjonsanalyse og variansanalyse
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid hvor samfunnsvitenskapelige metoder er brukt som tilnærming
- kunne oppdatere sin kunnskap innenfor samfunnsvitenskapelige metoder
- ha kunnskap om fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
FERDIGHETER
Kandidatene skal
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. De skal blant annet være i stand til å utvikle, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og rapportere funn basert på egne undersøkelser
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer på en slik måte at de kan forstå, kritisk vurdere og anvende resultater fra egne og andres undersøkelser
GENERELL KOMPETANSE
Kandidatene skal
- kunne skaffe seg innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder
- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (for eksempel bacheloroppgaven)
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med kunnskaper innenfor samfunnsvitenskapelige metoder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
- kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder

Innhold

Emnet inkluderer følgende tema:
1. Hva er samfunnsvitenskapelig metode?
2. Forskningsprosessen og valg av problemstilling
3. Forskningsdesign
3. Datainnsamling
 • Sekundærdata
 • Primærdata: kvalitative metoder (for eksempel dybdeintervjuer og fokusgrupper)
 • Primærdata: spørreundersøkelser (surveys)
 • Primærdata: observasjoner (både kvalitative og kvantitative)
 • Primærdata: eksperimenter

4. Utvalgsmetoder og utvalgsstørrelse
5. Dataanalyse
 • Grunnleggende analyseteknikker
 • Valg av statistisk metode
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Faktoranalyse
 • Variansanalyse
 • Valg av kvalitativ analysemetode (for eksempel tematisk analyse, koding, kategorisering og fortolkning av kvalitative data)

6. Rapportering av resultater
7. Etiske perspektiver og personvern

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BHO160 Matematikk og statistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappevurdering som består av to obligatoriske innleveringsoppgaver og en avsluttende 72-timers hjemmeeksamen. Karakter: A-F. Alle deler av mappen må være bestått for å få karakter i emnet. Mappen vurderes som helhet når karakteren skal settes. Obligatoriske innleveringer og hjemmeeksamen kan foregå individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studenter. Ved behov for konte-eksamen må ny mappe med nye obligatoriske innleveringsoppgaver og ny hjemmeeksamen leveres. Det er ikke anledning til å konte i deler av mappen.

Fagperson(er)

Faglærer
Lukasz Andrzej Derdowski
Emneansvarlig
Elisabeth Lind Melbye

Arbeidsformer

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, obligatoriske innleveringsoppgaver (mappeoppgaver), øvelser i SPSS og selvstudier. Det forventes at studentene forbereder seg ved å lese den delen av pensum som er aktuell for hver forelesning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Markedsanalyse og forskningsmetode (BHO275_2) 10
Marketing Analytics (BØK345_1) 10
Kvalitativ og kvantitativ metode (BPS310_1) 10

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020