MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset skal bidra til å utvikle den enkelte student i retning av å bli en dyktig gruppedeltaker og en operativ leder, med særlig vekt på å arbeide gjennom og sammen med sine kolleger og medarbeidere. Det skal bidra til økt egeninnsikt og forståelse for sammenhenger mellom egen væremåte og utviklingen i gruppen. Kurset skal også gi praktisk trening i sosialt samspill og samhandling, kommunikasjon, og trening i å observere og analysere samspill. Studentene skal gjennom kursets ulike aktiviteter øke bevisstheten om den menneskelige kapitalens verdi i servicebedrifter, og om nødvendigheten av å ivareta og utvikle sine medarbeidere.

Læringsutbytte

Etter endt studie forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale prinsipper i gruppepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi.
 • kjenner til gruppeprosesser og ledelsesprosesser, endringsprosesser i servicebedrifter.
 • ha kunnskap om etablering og ledelse av effektive team og relasjonsledelse.
 • ha kunnskap om hvilken verdi den menneskelige kapitalen har i servicebedrifter

Ferdigheter
 • kan delta og vedlikeholde fungerende arbeidsgrupper som del av ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner
 • kan analysere og definere ett effektivt team samt de sammensatte krav som preger slike i servicebedrifter
 • kan analysere prestasjonskomponenter i team og identifisere problemområder serviceledere står overfor
 • har ferdigheter i presentasjonsteknikk
 • har ferdigheter i akademisk skriveteknikk

Generell kompetanse
 • har innsikt i særlige trekk ved effektive grupper der samspillet mellom servicemedarbeidere individuelle ferdigheter, evner og personlige trekk står sentralt
 • kjenner til sentrale aspektene ved samspill og ledelse for moderne serviceorganisasjoner
 • kan formidle kunnskap om de sentrale prinsippene i gruppestrukturering, medarbeiderytelse, og gruppe funksjonalitet både skriftlig og muntlig
 • kan legge til rette for aspekter ved tjeneste som både er synlig og usynlig for kundene i servicebedrifter

Innhold

Innholdet i faget er hentet fra teorier og forskning om personlighet, kommunikasjon, gruppepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi. Kursets arbeidsformer er blant annet "teambyggingsteknikker", praktiske oppgaver og simuleringer. Arbeidet er i stor grad prosessorientert, og krever at studenten går inn i prosessene og lærer av disse gjennom å arbeide med egen adferd og egne holdninger i forhold til gruppen og til målet med kurset. Studentene skal også analysere problemfaktorer i samarbeidssituasjoner, og presentere analyser og løsninger på disse i skriftlig form.

Forkunnskapskrav

BHO130 Serviceledelse og serviceorganisering, BHO290 Personalledelse (HR)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave i gruppe1/172 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Læringslogg må leveres og være bestått før eksamen.
En egenandel må beregnes til matkostnader. Opphold med overnatting over fem dager er obligatorisk. Overnatting dekkes av instituttet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Trude Furunes
Faglærer
Åse Helene Bakkevig Dagsland

Arbeidsformer

Deler av pensum legges opp som førlesning, dvs. at dette skal gjennomgås av studenten før faget starter.
Forelesninger og ulike former for gruppearbeid.
Deltakelse er obligatorisk på hele kurset.
Emnet Lederlaboratorium gjennomføres 1 uke i tidsrommet uke 36-38. Det gjennomføres informasjonsmøte våren 2020. Påmelding til emnet gjøres på skjema i ekspedisjonen i Ellen & Axel Lunds hus innen 1. mai 2020. Hvis påmelding er større enn antall plasser vil det bli prioritering basert på studieprogresjon og karaktergjennomsnitt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Lederlaboratorium (BHO385_2) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium
Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020