MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Vi hører gjerne utsagn i retning av at "menneskene er en organisasjons viktigste ressurs". Personalledelse handler om ledelse av organisasjoners menneskelige ressurser (human resources/HR). Den menneskelige ressursen består av mennesker med ulike kunnskaper, ferdigheter, erfaringer, motivasjon, holdninger og verdier. Kjernen i organisasjoners arbeid med personalledelse består i å tiltrekke seg, utvikle, motivere og beholde de medarbeiderne som organisasjonen trenger for å nå sine mål. Emnet gir en generell innføring i dette arbeidet. Kunnskap om hvordan organisasjoner kan utøve personalledelse i praksis, vil være av stor verdi for alle arbeidstakere, ikke bare de som skal jobbe direkte med HR eller gå inn i en stilling med leder- og personalansvar.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om
  • Hva som utgjør sentrale oppgaver og betydningen av personalledelse for organisasjoners fungering
  • Sentrale perspektiver og begreper innenfor personalledelsesfeltet
  • Personalfunksjonen i en organisasjon

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne
  • Anvende fagfeltets begreper og perspektiver i å analysere organisasjoners praksis og utfordringer innenfor personalledelse
  • Vurdere utfordringer som organisasjoner står overfor i ledelsen av den menneskelige ressursen i dagens arbeidsliv

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene
  • Kunne drøfte personalfaglige temaer på en selvstendig og reflektert måte
  • Kunne hente inn og analysere informasjon om en organisasjons personalarbeid

Innhold

Emnet presenterer sentrale perspektiver og begreper innen feltet arbeidsliv og ledelse, med særlig vekt på personalledelse. Studenten tilegner seg innsikt i sentrale sammenhenger innen organisasjoners personalpolitikk og organisasjoners arbeid med personalplanlegging, rekruttering, kompetanseutvikling osv. Emnet fokuserer på sammenhengen mellom ledelse i organisasjoner og utviklingstrekk i arbeidslivet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/12 ukerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Rusnes

Arbeidsformer

2 timer i uken avsettes til forelesninger. Det vil i tillegg legges til rette for egenorganisert gruppearbeid i etterkant av forelesningene. Mye av stoffet må studentene tilegne seg gjennom individuelt arbeid, samtaler og diskusjoner i grupper

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Personalledelse (HR) (BHO290_1) 10
Personaladministrasjon (BSP200_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020