MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i grunnleggende kvantitative metoder som benyttes i sosiologi og statsvitenskap. Det vil sette studentene i stand til å lese forskningslitteratur som bruker kvantitative metoder og til selv å gjennomføre kvantitativ dataanalyse. Kurset omfatter opplæring i et statistikkprogram og en innføring i sentrale begreper og analysemetoder innenfor sosiologi og statsvitenskap.

Læringsutbytte

Etter at kandidatene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Kandidaten skal kjenne til sentrale begreper knyttet til design og gjennomføring av kvantitativ datainnsamling, samt til statistisk analyse av kvantitative data. Dette omfatter blant annet kunnskap om:
  • ulike kvantitative forskningsdesign, ulike typer utvalg som kan brukes i datainnsamling, og typiske feilkilder i kvantitativ datainnsamling og analyse
  • de mest anvendte kvantitative analysemetoder i samfunnsvitenskapene, når de kan brukes og hva som er deres styrker og svakheter
  • statistisk generalisering, og hvordan kvantitativ metode kan brukes til å uttale seg om en populasjon basert på resultater i et utvalg
  • kriteriene for årsaksforklaringer (kausale tolkninger), og hvordan disse anvendes i analyse og tolkning av kvantitative data

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne velge hensiktsmessige kvantitative metoder for å analysere ulike typer forskningsdata og belyse ulike typer problemstillinger.
Kandidaten skal kunne gjennomføre og fortolke resultater fra de mest sentrale kvantitative analysemetodene i samfunnsvitenskapene. Dette omfatter blant annet:
  • univariat analyse, hvor man undersøker en enkelt egenskap ved et utvalg (en variabel i et datasett) og hvordan den fordeler seg ved hjelp av frekvensfordelingstabeller, mål på sentraltendens og mål på spredning
  • bivariat analyse, hvor man undersøker sammenhengen mellom to egenskaper ved et utvalg (to variabler i et datasett) og hvorvidt det eksisterer en kausal årsakssammenheng mellom dem ved hjelp av krysstabeller, samvariasjons- og korrelasjonsmål og bivariat regresjonsanalyse
  • multivariat analyse, hvor man undersøker sammenhengen mellom flere enn to egenskaper ved et utvalg (tre eller flere variabler i et datasett) og hvorvidt det eksisterer kausale årsakssammenhenger mellom dem ved hjelp av trivariatetabeller og multippel regresjonsanalyse
  • statistisk generalisering av analyseresultater, fra utvalg til populasjon, ved hjelp av konstruksjon av konfidensintervall og hypotesetesting

Kandidaten vil beherske disse metodene i et bestemt statistisk analyseprogram, men ferdighetene skal også kunne anvendes i lignende programvare.
Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre forskningsprosjekt som benytter kvantitative forskningsmetoder til å belyse enkle problemstillinger. I tillegg til analyse- og tolkningsferdigheter omfatter dette også kompetanse til å orientere seg i og anvende tilgjengelige datakilder, og kompetanse til å gjennomføre egen kvantitativ datainnsamling.
Kandidaten skal kunne lese, forstå og kritisk vurdere forskning som benytter kvantitative forskningsmetoder.
Kandidaten skal kunne kritisk vurdere bruk av statistikk og kvantitative data i offentligheten.

Innhold

Kurset gir en innføring i de mest sentrale kvantitative metoder som anvendes i samfunnsvitenskapene, jfr. beskrivelsen av læringsutbyttet over. Forelesningene konsentrerer seg om å forklare prinsippene bak de forskjellige analysemetodene, samtidig som det blir vist praktiske eksempler på hvordan analysene gjennomføres og fortolkes. Læringsutbyttet er betinget av at kandidaten deltar i PC-seminar og løser oppgaver på egenhånd (og i grupper) ved hjelp av et statistikkprogram.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BSS120 Forskningsteori og metode

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen består av oppgaver som skal løses ved hjelp av et statistikkprogram. Datasett samt tekstbilag som skal brukes til besvarelsene gjøres tilgjengelig ved eksamensstart. Studentene kan velge å levere individuelle besvarelser eller å samarbeide og levere sammen med en annen student. Når to studenter leverer sammen vil antall oppgaver og maksimal lengde (antall ord) på besvarelsen økes.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Bestått skriftlig innlevering
For å gå opp til eksamen må kandidaten ha bestått en skriftlig innleveringsoppgave med analyser av kvantitative data.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jørgen Bølstad , Tevfik Murat Yildirim
Faglærer
Gunnar Thesen

Arbeidsformer

Emnet blir undervist med 2 timer forelesning og 2 timer PC-seminar pr. uke. Som nevnt legger forelesningene vekt på å forklare og illustrere de forskjellige analysemetodene som gjennomgås i pensum.
I PC-seminaret skal studentene arbeide med øvingsoppgaver som løses ved hjelp av et statistikkprogram. En skriftlig innleveringsoppgave skal innleveres og godkjennes for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen. Det er anledning til å levere obligatorisk oppgave alene eller i grupper på maks 4 studenter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kvantitativ forskningsmetode (BSP130_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Journalistikk - bachelorstudium
Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020