MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i sentrale sosiologiske temaer vedrørende norsk og internasjonalt arbeidsliv; med særlig referanse til stadig mer konkurransepregede globale rammevilkår. Undervisningen vil vektlegge både en presentasjon av empirisk baserte sosiologiske perspektiver på arbeidsliv, og analytisk forståelse av feltets muligheter og utfordringer for arbeidstakere, arbeidslivets organisasjoner og for samfunnet.

Læringsutbytte

Ved gjennomført emne forventes studentene å ha ervervet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studentene vil ha
 • Kjennskap til vesentlige temaer innen arbeidslivssosiologi
 • God forståelse av relasjonelt mangfold, utfordringer og muligheter innen vår tids yrkesstruktur og arbeidsliv
 • Kunnskap om metoder og strategier i et skiftende og dynamisk globalt arbeidsmarked

Ferdigheter
Studentene skal evne å
 • Gi en kritisk analyse av mekanismer og prosesser som bidrar til vedlikehold og endring av morderne arbeidsliv
 • Bidra med faglige perspektiver i diskusjoner om arbeidsliv
 • Tenke sosiologisk på relasjoner, prosesser og utviklingstrekk i moderne arbeidsliv

Generell kompetanse
Studentene skal kunne
 • Søke vitenskapelig basert kunnskap som er anvendelig i arbeidet med å forstå komplekse samfunnsforhold generelt og arbeidslivet spesielt
 • Formulere reflektert og kritisk sosiologisk analyse av arbeidslivets forhold og plass i en videre samfunnsmessig kontekst

Innhold

Emnet presenterer rammebetingelser og prosesser som karakteriserer moderne arbeidsliv. Tematiske gjelder dette eksempelvis
 • Teknologi, globalisering og arbeid
 • Vesentlige endringer innen yrkesstrukturer og arbeidsliv
 • Variasjoner mellom forskjellige samfunn vedrørende organisasjonsformer og andre arbeidsmarkedsforhold

Emnet drøfter også endringer, utfordringer og muligheter for ulike aktørgrupper på dagens arbeidsmarked, og viser hvordan forskjellige betingelser influerer på arbeidets betydning for menneskene. Det kan i denne sammenhengen være aktuelt å snakke om
 • Sosialisering og identitetsutvikling på arbeidsplassen
 • Arbeidsliv og familieansvar
 • Arbeidsliv og kjønn
 • Sosial og kulturell kapital som variabler ved jobbsøking

Forkunnskapskrav

BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Forskningsteori og metode, BSS130 Samfunnsstruktur i endring, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Studentene kan skrive eksamensoppgaver på norsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dian Liu
Faglærer
Liv Åsa-Maria Sunnercrantz , Lars Klemsdal
Studiekoordinator
Turid Rødne

Arbeidsformer

Undervisningen blir gitt som ukentlige forelesninger, samt gruppearbeid med tematiske samtaler og diskusjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Arbeidslivssosiologi (BSP350_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020