MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Som avslutning på det treårige bachelorstudiet skal studentene utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et faglig relevant tema der de gjør bruk av sosiologiske perspektiver og forskningsmetodiske verktøy.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten har tilegnet seg følgende:
Kunnskaper:
Studenten
 • Kan fremvise gode kunnskaper om et selvvalgt oppgavetema innen sosiologi
 • Har kunnskap om kravene til en akademisk oppgave
 • Har kunnskap om hvordan oppgaverelevant informasjon hentes inn, dokumenteres, vurderes og anvendes

Ferdigheter:
 • Kan formulere en avgrenset og håndterbar sosiologisk problemstilling for en faglig oppgave
 • Kan søke fram relevant kildestoff
 • Kan anvende relevante forskningsmetodiske verktøy

Generell kompetanse:
 • Kan planlegge og gjennomføre et mindre sosiologisk forskningsarbeid under veiledning
 • Kan utarbeide en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og kildehenvisninger
 • Kan fremstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Innhold

Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en veileder oppnevnt av instituttet. Studentene velger selv tema for oppgaven. Studentene har ansvar for å planlegge prosjektet, inkludert det å velge relevante metoder for innsamling av informasjon og søke relevant litteratur. Veileder fungerer som en faglig rådgiver i prosessen.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSA145 Risikosamfunnet, BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Forskningsteori og metode, BSS130 Samfunnsstruktur i endring, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
 • BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Forskningsteori og metode, BSS130 Samfunnsstruktur i endring, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Det forutsettes at studentene har fullført 1., 2. og 3. semester av bachelorprogrammet i sosiologi.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/16 månederA - FAlle.
En individuell bacheloroppgave skal normalt være på 8500 ord (+/- 10%). Det gis anledning til at to studenter skriver oppgaven sammen. Når to skriver sammen skal oppgaven være på 10.000 ord (+/- 10%).
Oppgaven skal leveres digitalt i Inspera.
Innleveringsfrist kunngjøres i StudentWeb.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenten har rett til individuell veileder i 6. semester. Veiledningen er obligatorisk.

Studentene skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen utgangen av januar (i 6. semester) og godkjennes av veileder. Mal for prosjektskissen ligger i Canvas.

Studenten får tilbud om oppgaveseminar med samlinger i 5. og 6. semester (program ligger i Canvas).

Det er obligatorisk å delta i 2 samlinger: Minimum én samling i 5. semester og et informasjonsmøte om personvern (GDPR) i 6. semester.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ragnhild Johanne Sjurseike
Faglærer
Isak Lekve , Dian Liu , Peter Christian Koren, Merete Hermansen Jonvik , Anders Vassenden , Ingvil Førland Hellstrand , Håkon Larsen, Katharina Sass, Svein Erik Høie , Kristin Engh
Studiekoordinator
Turid Rødne

Arbeidsformer

Studentene skal levere et notat innen utgangen av november (5. semester), der de redegjør for valg av tema for bacheloroppgaven. Notatet danner grunnlag for tildeling av veileder. I begynnelsen av 6. semester skal studenten utarbeide en prosjektskisse som skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering om studien skal meldes til personvernombudet for forskning. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder for at studenten skal beholde rett til veiledning.
Studentene får tilbud om å delta i et oppgaveseminar; en seminarrekke som utgjør et felles veiledningsopplegg for utarbeiding av prosjektskissen og forming av prosjektet. Oppgaveseminaret består av flere samlinger med forelesninger og studentaktiviteter. De første samlingene legges til 5. semester og de resterende til oppstarten av vårsemesteret.
Samlingene vil omhandle valg av tema, akademisk skriving, oppbygging av en bacheloroppgave, utarbeidelse av en problemstilling, valg av forskningsmetodiske verktøy og datainnsamling. Forskningsetiske problemstillinger, utarbeidelse av disposisjon og prosjektskisse og meldeplikten til personvernombudet for forskning blir også tematisert. Et kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med universitetsbiblioteket er inkludert.
Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på Canvas.
Etter tildeling av veileder gis det tilbud om tre veiledninger. Veiledningene skal primært være knyttet til prosessen med å utvikle og forme oppgaven, som spissing av problemstillingen, forskningsmetodiske avklaringer, forberedelse til innhentingen av empiri, bruk av litteratur og oppgavens disposisjon.
Det er utarbeidet en skriftlig veileder for bacheloroppgaven som vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020