MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tar utgangspunkt i miljøvernpolitikkens historie og sentrale miljøpolitiske begreper, teorier og diskurser nasjonalt og internasjonalt med hovedvekt på energi- og klimapolitikken. Miljøpolitikk er et relativt nytt og konfliktfylt politikkområde. Empirisk fokuserer emnet hovedsakelig på norsk miljøpolitikk, norsk energipolitikk, aktører og virkemidler i miljøpolitikken og ideologiske skillelinjer knyttet til ulike miljøpolitiske og miljøetiske posisjoner. I tillegg behandles noen sentrale internasjonale avtaler og institusjoner.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal etter kurset kunne gjøre rede for sentrale nasjonale og internasjonale miljøpolitiske diskurser samt viktige skillelinjer knyttet til ulike miljø- og energipolitiske posisjoner.
Videre skal studentene inngående kunnskap om utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål, klimaforhandlingene og Paris avtalen, bruken av fossile brensler, karbonfangst og lagring, m.m.
Ferdigheter
Studentene forventes å kunne anvende og omsette ulike teoretiske tilnærminger til analyser av norsk og internasjonal miljøpolitikk, kunne forholde seg kritisk til og vurdere ulike miljø- og energipolitiske virkemidler og drøfte miljøpolitikkens etiske/normative grunnlag.
Generell kompetanse
Ferdig utdannede studenter forventes å kunne bruke disse innsiktene i analyse av miljøpolitiske problemstillinger.

Innhold

Emnet gir en generell innføring i teoretiske perspektiver og stridstemaer i miljø- og energipolitikken, med et særskilt fokus på spenningene mellom produksjon og forbruk av fossile brensler og klimautfordringen. I korthet: Hva betyr Paris avtalen for norsk petroleumspolitikk og framtidig bruk av fossile brensler? Dette stridstemaet drøftes gjennom et fokus på miljøforvaltningens oppbygging og prinsipper, aktører og skillelinjer i miljø- og energipolitikken, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler og forpliktelser, miljøpolitikkens etiske grunnlag og grønn politisk teori.
Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er innvekslingsstudenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppearbeid med framføring
Obligatorisk gruppeoppgave med presentasjon.

Fagperson(er)

Faglærer
Leif Christian Jensen, Siddharth Sareen , Kristian Skagen Ekeli , Bettina Bluemling
Emneansvarlig
Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger og studentoppgaver.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Handelhøgskolen UIS
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020