MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet består av to deler:
 • Del I: Sykepleie, omsorg og etikk
 • Del II: Grunnleggende sykepleie

Emnet har et overordnet fokus på at utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet.
Emnets del I gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon, utvikling og kunnskapsgrunnlag samt sentrale verdier, fenomener og begreper i utøvelsen av sykepleie. Del I gir videre en introduksjon til funksjons- og ansvarsområdene i sykepleie og vektlegger pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg kunnskap om sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet. Emnets del II gir en innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse i ulike livsfaser. Sykepleieprosessen som metode og rammeverk for dokumentasjon står sentralt.
Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasienten.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie fra antikken til nyere tid
 • Har kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag
 • Har kunnskap om betydningen av å møte pasienten i lys av omsorgens tre dimensjoner: praktisk, relasjonell og moralsk
 • Har bred kunnskap om livsfenomener og begreper som omsorg, helse, lidelse, verdighet og empati
 • Har kunnskap om sykepleiens yrkesetiske grunnlag: etiske prinsipper og retningslinjer
 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og forhold som virker inn på behov gjennom livet
 • Har bred kunnskap om sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som grunnlag for sykepleieutøvelsen
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som rammeverk for dokumentasjon

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan anvende faglige og etiske kunnskaper på sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer helse og verdighet, forebygger og lindrer lidelse, samt betydningen av å møte pasienten på en empatisk og omsorgsfull måte
 • Kan anvende kunnskap om yrkesetisk grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan reflektere over sykepleieprosessen som grunnlag for å utøve sykepleie
 • Kan anvende teori om grunnleggende sykepleie i utførelsen av praktiske ferdigheter
 • Kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende Bjørks modell for praktisk ferdighetsutøvelse ved utføring av grunnleggende sykepleie

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger i relasjon til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • Har innsikt i historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie
 • Anerkjenner betydningen av sykepleiens yrkesetiske grunnlag i møte med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Evner å reflektere over utviklingen av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • Kan reflektere over pasientens behov for grunnleggende sykepleie ut fra pasientens helsetilstand, reaksjon på og opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
 • Kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie

Innhold

Del I:
 • Sykepleie som fag og yrke
 • Historisk grunnlag Medisin og helsehistorie gjennom ulike tidsepoker
 • Sykepleie formet som kall og faglært yrke Katolske sykepleieordener og protestantiske diakonisser
 • Florence Nightingale og den moderne sykepleien
 • Faglig grunnlag
   Ulike kunnskapsformer i sykepleien
  • Teorier om sykepleie
  • Begrepene: omsorg, helse, lidelse og verdighet
  • Empati i profesjonelle relasjoner
 • Yrkesgrunnlaget
   Sykepleiens omsorgsgrunnlag
  • Yrkesetiske verdier og prinsipper
  • Funksjons og ansvarsområder i sykepleie

  Del II:
  • Menneskets grunnleggende behov
  • Sykepleieprosessen Dokumentasjon av sykepleie
 • Grunnleggende sykepleie knyttet til
   Kroppspleie, munnstell, sengereiing
  • Aktivitet
  • Søvn og hvile
  • Respirasjon, sirkulasjon og kroppstemperatur
  • Væske og ernæring
  • Eliminasjon
  • Seksualitet
 • Ferdighetstrening/simulering i grunnleggende sykepleie
   Kroppspleie, munnstell og sengereiing
  • Respirasjon, sirkulasjon og temperaturregulering
  • Eliminasjon
  • Aktivitet, hvile og forflytning
  • Ernæring
  • Hjerte-/lungeredning (HHLR)
  • Systematiske kliniske undersøkelser og vurdering (SKUV)
 • Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  Skriftlig og praktisk muntlig eksamen
  Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
  Skriftlig eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
  Praktisk muntlig eksamen1/245 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
  Studenten må bestå begge deleksamener for å få samlet karakter i emnet. Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  100% tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper i del I, 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II, 100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering i del III
  Vilkår for å gå opp til eksamen:
  1. 100% tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper i del I
  2. 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II
  3. 100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering i del II. Det er krav om at studenten stiller forberedt

  Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
  Vedrørende vilkår 1:
  • Ikke innfridd tilstedeværelse i én refleksjonsgruppe medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper fratar studenten adgang til skriftlig eksamen i BSY160.

  Vedrørende vilkår 2:
  • Ikke innfridd tilstedeværelse innbefatter at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160.

  Vedrørende vilkår 3:
  • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering gis ett nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160.

  Fagperson(er)

  Emneansvarlig
  Marie Undheim , Kari Kaldestad
  Studieprogramleder
  Bodil Bø Våga

  Arbeidsformer

  Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

  Litteratur

  Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

  Sist oppdatert: 06.04.2020