MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Emnet skal gi innsikt i ulike sykdommers årsaker, symptomer/tegn, sykdomsprosesser, behandling og prognose. Emnet omfatter også farmakologi som gir kunnskap om bruken av legemidler og deres virkninger og bivirkninger. Innsikt i disse temaene, gir sykepleier kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av ulike behandlinger.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
  • kan gjøre rede for årsaker, symptomer, prognose og behandlingsformer ved ulike skader/sykdommer
  • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer og ved kirurgi

Ferdigheter
Kandidaten
  • mestrer å anvende kunnskap fra medisinske fag i sine sykepleiefaglige vurderinger og tiltak
  • mestrer å observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler

Generell kompetanse
Kandidaten
  • kan planlegge og gjennomføre aktuelle observasjoner og tiltak overfor pasienter med ulike symptomer, skader og sykdommer
  • forstår sykdomsprosesser i relasjon til samfunnsmessige forhold, herunder livsstilssykdommer og epidemiologi for infeksjonssykdommer.
  • har innsikt i hvordan livsstils- og infeksjonssykdommer kan forebygges

Innhold

Farmakologi 1
Patologi
Syre/base, væske/elektrolyttbalanse
Anestesi
Sykdomslære innenfor områdene:
Hjerte/karsystemet
Respirasjonsorganene
Infeksjoner
Mammae
Psykiatri
Gynekologi og Obstetrikk
Pediatri

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
MC-test1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Bodil Bø Våga
Emneansvarlig
Elisabeth Jonassen Harbin

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og digitale læringsverktøy.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.02.2020