MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet står sentralt. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet, samt en innføring i globale helseutfordringer. Videre tar emnet for seg bruken av helseteknologi, arbeid med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt ledelse av helse- og sykepleietjenesten på ulike nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering, tverrprofesjonelt samarbeid og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har kunnskap om organiseringen av helsetjenesten og ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten
 • har kunnskap om ulike maktkanaler og beslutningsprosesser i helsetjenesten
 • har kunnskap om velferdsstatens utvikling
 • har kunnskap om lovreguleringen av spørsmål med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør
 • har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende og forebyggende funksjon
 • forstår sykepleie ut fra sosiologiske og sosialantropologiske perspektiver
 • har kunnskap om globale helseutfordringer og hvordan disse angår sykepleie i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv
 • har kunnskap om faktorer (organisasjon, ledelse, kultur, læring, indikatorer) som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
 • har kunnskap om utviklingsarbeid og sykepleierens ledende funksjon i organisasjonen
 • har kunnskap om ulike kvalitets- og sikkerhetsteorier
 • har kunnskap om profesjonenes rolle og funksjon i dagens helsetjeneste og nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan begrunne eget faglig ståsted i prioriteringsdebatter
 • kan anvende kunnskap om sentrale utfordringer i helsetjenesten i planlegging og gjennomføring av forebyggende helsearbeid og rehabilitering.
 • kan reflektere over innholdet i offentlige planer og strategier for helseteknologi i helsesektoren
 • kan anvende relevant kunnskap om lovverket i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan anvende modeller og tiltak i utviklingsarbeid innen kvalitet og sikkerhet i egen organisasjon
 • kan anvende kvalitets- og sikkerhetsteorier i praktisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over sykepleieprofesjonen sitt ansvar som samfunnsaktør

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • har innsikt i sammenhenger mellom sentrale helsepolitiske beslutninger og konsekvensene som disse kan ha for sykepleietjenesten og for ulike pasientgrupper
 • har innsikt i sammenhenger mellom helse og samfunn, velferd og levekår og hvordan disse påvirker menneskers helse og sykdom
 • har innsikt i hvilken betydning Samhandlingsreformen har for organisering og prioritering i dagens helsetjeneste
 • kan presentere sentrale helseteknologiske muligheter og utfordringer i helsetjeneste tilbudet
 • kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom organisasjon, ledelse, kvalitet og sikkerhet
 • kan reflektere over lovverkets innvirkning på sykepleierens samfunnsansvar
 • kan reflektere over sammenhengen mellom lovverk, helsepolitikk og etikk
 • kan ta ansvar for utviklingsarbeid innen kvalitet og pasientsikkerhet
 • kan reflektere over egen sykepleierrolle i et organisasjonsperspektiv og hva som kan påvirke rolleutøvelsen
 • ser betydningen av å videreutvikle sykepleierens yrkesidentitet
 • er bevisst sykepleieprofesjonens ansvar og oppgaver i tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid og på tvers av nivåer
 • kan vurdere kvaliteten på sykepleien ut fra et samfunnsperspektiv

Innhold

A. Helsetjenesten i den norske velferdsstaten
 • Helsepolitikk: Oppbygging og organisering av helsetjenesten i velferdsstaten. Beslutningsprosesser og ulike forvaltningsnivå
 • Helseetikk: Verdier og prioriteringer i nasjonalt og globalt perspektiv
 • Helserett: Lovregulering med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør. Sykepleierens ytringsfrihet og varslingsplikt, klage-, kontroll- og tilsynsordninger, pasientens rett til helsehjelp og saksbehandling ved beslutning om tildeling av helsehjelp.
 • Folkehelsearbeid, forebygging, rehabilitering og helseteknologi

B. Helse og sykepleie i et sosiologisk og sosialantropologisk perspektiv
 • Globale helseutfordringer i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv

C. Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Organisasjon og ledelse
 • Modeller for å organisere sykepleietjenesten
 • Sykepleieren som leder
 • Kvalitetsforbedringsarbeid
 • Pasientperspektivet i kvalitetsarbeid
 • Ledelse, læring og kultur
 • Kvalitets- og sikkerhetsteorier
 • Fagutviklingsarbeid
 • Måling og indikatorer

D. Profesjon og yrkesidentitet
 • Sykepleieren som samfunnsaktør
 • Profesjoner i helsetjenesten
 • Profesjonsutvikling i sykepleie
 • Sykepleierens yrkesidentitet
 • Profesjonell danning
 • Tverrprofesjonalitet og samhandling

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY153 Legemiddelregning, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY250 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IH
 • BSY151 Grunnleggende sykepleie, BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY153 Legemiddelregning, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner i første og andre studieår på Bachelor i sykepleie

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/15 dagerA - F
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.
For utvekslingsstudenter gjelder følgende:
 • Utvekslingsstudentene tilbys et komprimert emne BSY350 tidlig på høsten før de drar på utenlandsopphold. Eksamen i emnet gjennomføres etter utenlandsoppholdet, som i det ordinære programmet for BSY350.
 • Som alternativ til obligatorisk undervisningsaktivitet 1 i ordinært program vil det bli gitt en alternativ obligatorisk undervisningsaktivitet etter nærmere gitte retningslinjer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk fremmøte og deltakelse på fremlegg av gruppeoppgave
Obligatoriske undervisningsaktiviteter (uv. akt.):
1. 100% tilstedeværelse i fellesundervisning med bachelorstudenter i sosialt arbeid i temaet tverrprofesjonelt samarbeid.
2. Obligatorisk fremmøte og deltakelse på framlegg av gruppeoppgave. Gruppeoppgaven innebærer utarbeiding av et forslag til planlegging, gjennomføring og evaluering av et kvalitetsforbedringsprosjekt i sykepleiepraksis. Oppgaven presenteres i form av en poster som også fremlegges muntlig for egen klasse og lærer. Oppgaven utformes etter nærmere retningslinjer.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter del 1 og 2 vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke er godkjent:
Vilkår knyttet til uv. akt. 1: Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse må studenten levere én skriftlig oppgave for hver fraværsdag etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY350.
Vilkår knyttet til uv. akt. 2: Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse ved framlegg av gruppeoppgave må studenten levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY350.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Margrethe Leiknes , Ingunn Aase
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudium.

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020