MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Innføring i teoretisk- og praktisk utføring av reguleringsplanarbeid.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha
 • Innsikt i ulike aspekter som legger premisser for gode planer som leder til bærekraftig byutvikling
 • Kunnskap om målsetting, utfordringer og prinsipper for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 • Kjennskap til steds- og ROS- og konsekvensanalyser
 • Kjennskap til planlovgivning og planprosessen
 • Forståelse for krav til offentlige planers innhold og utførelse

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne
 • Utarbeide analytiske temakart av situasjon og forutsetninger for planarbeid
 • Tolke gitte rammer for analyse- og planarbeidet
 • Lage reguleringsplaner med tilhørende illustrasjoner, modeller og fotomontasjer i henhold til lovverk og alminnelig praksis
 • Formulere reguleringsbestemmelser og kjenner juridisk, praktiske og estetiske konsekvenser av formuleringer
 • Utføre formings- og planarbeid som tilfredsstiller krav til universell utforming
 • Anvende FocusAreal (eller annen relevant programvare) i framstilling av arealplaner
 • Forstå prinsippene i GIS - geografisk informasjonssystem (og anvende ArcView i analyse og planarbeid)

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i
 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av reguleringsarbeid
 • selvstendige utredninger innen egen og andres reguleringsarbeid

Innhold

Emnet gir bred kunnskap om arealplanlegging, trening i reguleringsplanlegging og bruk av dataverktøy i utformingen av boligområder. Emnet er lagt opp som problembasert og prosjektbasert læring.

Forkunnskapskrav

ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Eksamen/vurdering

Prosjekt og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjekt7/10 A - F
Skriftlig eksamen3/103 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Vurderingsformen består av tre prosjektoppgaver og skriftlig eksamen. Prosjektoppgavene vurderes samlet, og teller 70% og skriftlig eksamen teller 30%.
Dersom studenten ikke består prosjektoppgavene eller ønsker å forbedre karakteren må hun/han ta hele emnet på ny igjen neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Alle prosjekt-, øvinger og studio-/ lab. arbeider må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lene Bjørnø
Faglærer
Thor Johan Aksland
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

2 timer forelesning, 4 timer prosjektbasert undervisning, studio-arbeid og obligatoriske øvinger pr uke. Prosjektarbeidene utføres i grupper.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Lokalplanlegging (BIB550_1) 10
Feltutbygging (BIB230_1) 10
Lokalplanlegging (BIB250_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.02.2020