MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og konstruksjoner med ikke-lineær oppførsel.

Læringsutbytte

Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk ubestemte konstruksjoner og innføring i plastisitetsteori. Etter endt emne skal studenten:
  • ha grunnleggende forståelse for lineære og ikke-lineære konstruksjonsanalyser
  • kunne beregne, tegne opp og bruke influenslinjer for statisk bestemte konstruksjoner
  • kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner ved bruk av enhetslastmetode
  • kunne beregne krefter i statisk ubestemte fagverk, bjelker og rammer pga. ytre laster og temperaturvirkning ved bruk av enhetslastmetode
  • kunne beregne krefter i statisk ubestemte bjelker og rammer ved bruk av Crossmetode
  • ha grunnleggende forståelse av plastisk bruddkapasitet og bruddmekanismer i fagverk, bjelker og rammer

Innhold

Influenslinjer. Virtuelle krefters prinsipp. Enhetslastmetoden. Forskyvningsberegning for statisk bestemte konstruksjoner basert på virtuelle krefters prinsipp. Spenningsresultanter i statisk ubestemte fagverk, bjelker og rammer på grunn av punktlast, fordelt last, temperaturvirkning og opplagersetning. Crossmetoden for uforskyvelige plankonstruksjoner. Innledning til plastisitetsteori. Annenordens teori for bjelker, søyler og rammer.

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

5 av 6 innleveringer
5 av totalt 6 av de obligatoriske øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Ashish Aeran , Yanyan Sha
Emneansvarlig
Yanyan Sha
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 2 (BIB150_1) 10

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020