MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studentene en essensiell forståelse av databasesystemer. Emnet består av grunnleggende databaseteori, datamodeller, datamodellering, relasjonsdatabaser, SQL og transaksjoner. Kurset skal gi kunnskap om hvordan å bruke et databasesystem og hvordan å designe en god database.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Beskrive hva en relasjonsdatabase er og forklare det grunnleggende om hvordan relasjonsdatabaser virker
  • Identifisere andre type databaser
  • Beskrive hva transaksjoner er, hvilke egenskaper de har og forklare hvorfor man bruker transaksjoner
  • Karakterisere ulike typer databasesystemer
  • Sammenligne og evaluere ulike databasekonsepter

Ferdigheter:
  • Lage en datamodell ved bruk av ER diagrammer
  • Utforme en relasjonsdatabase basert på en datamodell ved bruk av standard metodikk
  • Utvikle spørringer mot databasen i SQL
  • Utvikle et program som bruker databasen

Generell kompetanse:
  • Anvende en database som del av en programutviklingsprosess

Innhold

En database er et system for å håndtere lagring og gjenfinning av data, til dels store datamengder. Som bruker av datasystemer ser man sjelden databasen direkte, siden den brukes av applikasjonsprogrammet heller enn direkte av brukeren. Nesten alle applikasjoner i dag bruker en form for database. Kunnskap om databaser er viktig både hvis man skal lage en database og hvis man skal bruke den.
Emnet inneholder blant annet datamodellering, bruk av relasjonsdatabaser, spørreoptimalisering og transaksjoner. Datamodellering vil si å sette opp en modell eller oversikt over de dataene man ønsker å lagre. Relasjonsdatabaser er den mest brukte formen for databasesystem i dag. Spørreoptimalisering er hvordan å sørge for at spørringer mot databasen går så fort som mulig. Transaksjoner er viktig for alle databasesystemer som kan brukes av flere brukere samtidig.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

DAT100 Objektorientert programmering, DAT200 Algoritmer og datastrukturer

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
Gjennom semesteret arbeider studentene individuelt med et tredelt prosjekt for å utforme en database. Alle obligatoriske oppgaver (del av prosjektet) må være bestått innen en gitt frist for å få lov til å gå opp til eksamen.
Gjennomføring av obligatoriske laboratorieoppgaver skal gjøres på tider og i de gruppene som er tildelt og publisert. Fravær på grunn av sykdom eller av andre grunner må formidles så snart som mulig til laboratoriepersonell. Man kan ikke forvente at bestemmelser for gjennomføring av lab oppgaver på andre tider er laget uten forutgående avtale med laboratoriepersonalet har vært avtalt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Antorweep Chakravorty
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Arbeidet vil bestå av 6 timer forelesning, planlagt laboratorium, veiledet gruppearbeid per uke. Det forventes at studenter bruker ytterligere 6-8 timer i uken på selvstudium, gruppediskusjoner og utviklingsarbeid (åpent laboratorium).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Databaser (BID190_1) 10
Datamodellering (BID120_1) 6
Datamodellering (TE0569_1) 6

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Database Management Systems, 3rd Edition, Ramakrishnan and Gehrke. 2002. ISBN 9780072465631 eller 9780071231510


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.12.2019