MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Læringsutbytte vil være de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som tilegnes ved at studenten:
får kunnskaper om:
 • Sentrale begreper som kriser, beredskap og beredskapsplanlegging
 • Ansvarsforhold, planleggingsprosessen og erfaring med dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap
 • Regulering og tilsyn av beredskap innen ulike områder
 • Planleggingsprosessen og bevissthet i beredskapsarbeid
 • Aktører i beredskap; både offentlige og private
 • Grunnleggende kjennetegn ved risikoanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner
 • Hvordan utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser og beredskapslager
 • Læring og erfaringsoverføring
 • Regulering, tilsyn og gransking av beredskap

forbedrer sine ferdigheter i:
 • Gjennomføring av beredskapsplanlegging og beredskapsetablering
 • Vurdere kvalitet på beredskapsplanleggingsprosessen og beredskapsplanverket

utvikler generell kompetanse om:
 • Beredskapsplanleggingsprosessen
 • Organisatoriske strukturer og sammenhenger som påvirker beredskapsprosessen i en organisasjon, samt hvordan disse forholdene skaper forutsetninger for kvaliteten på beredskapen

Innhold

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Utgangspunktet og grunnlaget for etablering av beredskap vil være en risiko- og sårbarhetsanalyse og/eller risiko- og beredskapsanalyse som etablerer et risikobilde og definerer ulike farer og hendelser, samt identifiserer og evaluerer ytelseskrav til beredskap. Å dimensjonere, etablere og håndtere beredskap stiller organisasjoner ovenfor mange utfordringer. En beredskap og beredskapsorganisasjon etableres som et tillegg til vanlig drift. Mens vanlig drift kan observeres og vurderes i hverdagen, vil en beredskapsorganisasjon først fullt ut kunne studeres når den mobiliseres, i en trenings og øvelsessituasjon, eller i en virkelig hendelse. En hendelse eller en krise vil sette beredskapen på prøve. Kriser kan utløses av både menneskeskapte, tekniske og naturlige årsaker. Beredskap må være dimensjonert og etablert for å kunne håndtere et bredt spekter av utløsende hendelser. Emnet vil ta opp temaer som hensikten med beredskap, analyser som grunnlag for beredskapsarbeid, aktører og roller i beredskapsarbeid, ulike hendelser som danner grunnlag for beredskap, regelverkskrav i beredskapsarbeid, beredskap som produkt og som prosess, planlegging og læring i beredskapsarbeid, samt avvik og bevissthet i beredskapsarbeid.
Selv med det fokus som er på beredskapsplaner og beredskapsorganisasjoner foreligger det i mindre grad systematisk kunnskap om prosessen med utvikling av beredskap i organisasjoner. I emnet diskuteres utfordringer mellom organisasjoners egen utvikling av beredskap som følge av lovpålagte regler og myndighetskontroll og en fortløpende prosess med å videreutvikle og oppdatere beredskap som følge av endringer i de forutsetninger som beredskapen bygger på. Emnet vektlegger forståelse av sammenhengen mellom risikoanalyser, beredskapsanalyser, ytelseskrav og beredskapsplaner og beredskapsorganisering i ulike virksomheter.
Emnet dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap retter seg mot alle som er opptatt av beredskap og beredskapsplanlegging i offentlig og private virksomheter; offentlig ansatte som arbeider med tilsyn av beredskap og beredskapsorganisering; ledere og ansatte som jobber med beredskap i ulike sammenhenger.

Forkunnskapskrav

De generelle opptakskravene til EVU

Anbefalte forkunnskaper

Følgende EVU-kurs eller tilsvarende;

Risiko, sikkerhet og sårbarhet (20 stp),

Risikoanalyse (10 stp),

Risikostyring (10 stp),

Risikostyring og rettslig regulering (10 stp)

Granskingsmetodikk (10 stp).

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen gruppevis40/10060 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Gruppebasert prosjektoppgave60/100 A - FAlle.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eivind Lars Rake
Faglærer
Morten Sommer , Frode Leidland , Tonje Irene Hansen

Arbeidsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av: 1) samlinger (heldags), 2) selvstudium; og 3) utarbeide et refleksjonsnotat om en gitt problemstilling samt fremføring og 4) gjennomføring av en gruppebasert prosjektoppgave.
På samlingene blir det i tillegg til forelesninger også være viktig med erfaringsutveksling, refleksjoner, diskusjoner samt øvingsoppgaver. Det blir lagt vekt på selvstudium og gruppearbeid hvor deltakerne utfordres til å bruke egen erfaring. Canvas brukes som læringsplattform.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.06.2020