MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Norsk Hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger) tilbyr et nettbasert kurs særlig tilrettelagt for ansatte innen hotell- og reiselivsnæringen. Dette kurset er det andre av to kurs i serviceledelse, og har særlig fokus på ledelse og ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
• Kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor ledelse og ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner.
• Kunnskaper om psykologiske forklaringer på servicemedarbeideres atferd.
• Kunnskaper om fagets forskningshistorie og hvordan oppdatere seg innen fagområdet.

Ferdigheter:
• Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
• Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
• Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
• Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
Generell kompetanse:
• Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
• Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
• Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformers
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor organisasjons- og ledelsesfag og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
• Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Dette kurset er det andre av to kurs i serviceledelse, og har særlig fokus på ledelse og ledelsesprosesser i serviceorganisasjoner.

Kurset er perfekt for deg som har eller ønsker en leder karriere innenfor hotellverdenen. Kurset fokuserer på serviceytelser i gjestereisen, og motto i kurset er at «gode ledere skaper glade medarbeidere som igjen skaper glade gjester». Du vil derfor lære om hva som påvirker et arbeidsmiljø på godt og vondt og ledernes roller og betydning i serviceorganisasjonen.

Kurset består av 5 moduler med flere nettbaserte temaforelesninger, casediskusjoner og øvelsesoppgaver/tester.

Kurset bygger på et aktørperspektiv som betyr at vi fokuserer på hva ledere og medarbeidere kan bidra med for å skape trivsel og vekst på arbeidsplassen og gode serviceopplevelser for hotellets gjester.

Dette er et kurs på bachelornivå som er nettbasert. Du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.
Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Opptakskrav
Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor).
Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To hjemmeeksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 14 dager4/1014 dagerA - F
Hjemmeeksamen 1,5 timer6/101.5 timerA - F
Hjemmeeksamen, 14 dager, skriftlig innlevering individuelt eller gruppe, teller 40% av endelig karakter.
Hjemmeeksamen, 1,5 time, 25 flervalgsoppgaver, teller 60% av endelig karakter.

Uten studiepoeng: Tematiske tester som må være bestått (minimum 70% riktige svar). Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Einar Marnburg
Faglærer
Truls Eric Johan Engström

Arbeidsformer

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020