MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og utviklingen av humaniora som vitenskap. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet
 • har kandidaten kunnskap om humanioras historie og kunnskap om særtrekk ved humaniora som vitenskap
 • har kandidaten kunnskap om språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning
 • har kandidaten kunnskap om fortolkningslæren som teori og metode innen humaniora
 • har kandidaten kunnskap om grunnleggende særtrekk ved akademiske tekster
 • har kandidaten kunnskap om forskjellige typer akademiske sjangere

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten gjøre rede for sentrale hendelser innen humanioras vitenskapshistorie og sentrale kjennetegn ved humaniora som vitenskap
 • kan kandidaten presentere noen særtrekk ved språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning
 • kan kandidaten gjøre rede for grunntrekk ved fortolkningslæren
 • kan kandidaten identifisere strukturen i en akademisk tekst
 • kan kandidaten skrive en tekst i samsvar med krav til akademisk språkføring

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten tenke selvstendig og kritisk
 • kan kandidaten gjøre rede for krav til akademiske tekster
 • kan kandidaten benytte et vanlig godkjent henvisningssystem

Innhold

Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og en innføring i å tenke vitenskapelig ved å introdusere studentene til noen sentrale sider ved humanistisk forskning. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/22 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Hjemmeeksamen1/2 A - FAlle.
Skriftlig eksamen er en kortsvarsoppgave og avholdes midt i semesteret. Hjemmeeksamen i akademisk skriving (2000 ord +/- 10%) leveres inn i slutten av semesteret.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekke
Studenten må oppfylle kravet om 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekken for å kunne få levere hjemmeeksamen i denne delen av emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Greta Brodahl
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesning og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen facultatum - Humaniora (EXF100_1) 7
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100_1) 7

Åpent for

Alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter en studentevaluering etter undervisningsslutt.  

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.03.2020