MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet introduserer studentene for noen av de mest grunnleggende spørsmålene vedrørende vitenskapelig aktivitet, moralsk praksis og menneskesyn. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over grunnleggende problemer knyttet til det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål å stimulere til respekt for andre fagområder enn studentenes eget.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om
  • grunnleggende vitenskapsfilosofiske begreper og teorier.
  • grunnleggende etiske begreper og teorier.
  • ulike teorier om menneskets egenart (menneskesyn).

Ferdigheter:
Studenten skal kunne
  • reflektere kritisk og selvstendig rundt problemstillinger vedrørende vitenskapsfilosofi, etikk og menneskesyn.
  • argumentere selvstendig for egne konklusjoner knyttet til etikk, menneskesyn og vitenskapsfilosofi.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne
  • argumentere kritisk og selvstendig i henhold akademiske verdier og normer.
  • forholde seg reflektert og kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon og etiske utfordringer.

Innhold

Emnet er innrettet mot to hovedtyper av problemstillinger:
  1. Teoretisk-filosofiske problemstillinger

Kurset gir en innføring i grunnleggende spørsmål og teorier knyttet til vitenskapelig praksis. I tillegg presenteres ulike teorier om menneskets egenart. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innenfor de respektive studieprogrammene.
  1. Praktisk-filosofiske problemstillinger

Kurset gir en innføring i etiske teorier og etisk argumentasjon med utgangspunkt i noen sentrale etiske spørsmål. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innen de respektive studieprogrammene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ståle Gundersen
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og selvstudium.
Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (EXPHIL102_1) 5
Examen philosophicum (EXPHIL101_1) 7
Examen philosophicum (EXP100_1) 7
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100_1) 7
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP100_1) 7
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP101_1) 5

Åpent for

Alle bachelorstudenter og lektorstudenter med humanistiske fag ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter en studentevaluering etter undervisningsslutt.  

Litteratur

Lærebok
Ståle Gundersen, Tarjei Mandt Larsen og Cato Wittusen (2018) (red.) Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Oslo: Universitetsforlaget. NB: Politisk filosofi er ikke pensum.
Artikler
Erik Brown og Anne Granberg (2.utg.) (2016) Har vi en fri vilje? I Hva er et menneske? Oslo: Fagbokforlaget. NB: Avsnittet "Kant om den fri vilje" er ikke pensum.
Hanno Sandvik (2009) Kunsten å misforstå. Hvordan darwinister og samfunnsvitere klarer å snakke fullstendig forbi hverandre. Samtiden 4: 38-51.
Torsten Thurén (2009) Jakten på sannheten. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Torsten Thurén (2009) Anomalier og falsifisering. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Torsten Thurén (2009) Paradigme og paradigmeskifte. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Torsten Thurén (2009) Å konstruere virkeligheten. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Artiklene vil bli lagt ut i Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019