MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Mange av emnene som ingeniørstudentene møter, bygger både direkte og indirekte på fysiske lover og sammenhenger. Gode grunnkunnskaper i fysikk er derfor viktig for å få best mulig faglig oversikt og utbytte av andre ingeniørfag. Solide kunnskaper i fysikk er også viktig for å kunne møte de store utfordringene vi står overfor når det gjelder jordas framtid.
Emnet skal gi nødvendige forkunnskaper i fysikk for å starte ingeniørutdanning og maritim høgskole. En skal kjenne emnets betydning for fenomener i dagliglivet, for miljøspørsmål og for den teknologiske utvikling.
Fysikk er et spennende og utfordrende emne. I undervisningen må fysikk ikke bare bli et sett med lover og regler som skal læres. Fysikk er et emne der lærer og student sammen skal kunne undre seg og diskutere hvorfor og hvordan ting skjer.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Kandidaten kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag
 • Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter
 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenkning.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser. Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Innhold

Måleenheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys, bølger, atomfysikk, grunnleggende kjemi og kjernefysikk.

Forkunnskapskrav

Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/15 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det skal godkjennes aktiviteter underveis

Fagperson(er)

Faglærer
Pål David Blakely
Emneansvarlig
Anders Tranberg

Arbeidsformer

 • forelesninger streames og legges ut på Canvas.
 • øvingsoppgaver individuelt og i grupper
 • 4 obligatoriske halvdagsøvelser (lab, regneøvelser, computer-lab).

4 undervisningstimer per uke i ett undervisningsår

Åpent for

Forkurs for ingeniørutdanning
Realfagskurs høst-vår

Litteratur

Rom Stoff Tid Forkurs Ingeniør og Maritim høyskoleutdanning https://sisbok.haugenbok.no/Fagboeker/Matematikk/Rom-stoff-tid3/I9788202511357 EAN/ISBN13: 9788202511357
Rom Stoff Tid studiebok https://sisbok.haugenbok.no/Fagboeker/Matematikk/Rom-stoff-tid3/I9788202511357 EAN/ISBN13: 9788202511364
Gyldendals tabeller og formler i fysikk - Fysikk 1 og Fysikk 2http://www.sisbok.no/vare.php?ean=9788205419193 ISBN: 8205419191 EAN/ISBN13: 9788205419193 (Kunnskapsløftet 2. utgave) NB! Viktig med denne utgaven av formelheftet, fordi det har egen side med formler for Forkurs ingeniør.
Det er viktig at dere kjøper den nye utgaven, da den har med kjemi.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.08.2019