MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Informasjonsinnhenting og samarbeid. Arbeid med skrevne tekster, sakprosa og skjønnlitteratur. Språk og kommunikasjonsprosesser. Skriftlige framstillinger. Prosjektarbeid. Engelsk som andrespråk.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.
 • Kandidaten har kunnskap om likheter og forskjeller mellom bokmål og nynorsk, og deres viktigste særtrekk.
 • Kandidaten har kunnskap i engelsk relatert til teknologi.

Ferdigheter
 • Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse
 • Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Innhold

Informasjonsinnhenting og samarbeid. Arbeid med skrevne tekster, sakprosa og skjønnlitteratur. Språk og kommunikasjonsprosesser. Skriftlige framstillinger. Prosjektarbeid. Engelsk som andrespråk.

Forkunnskapskrav

Bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Det er 4 obligatoriske oppgaver som må være bestått for at du kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Line Larsen
Emneansvarlig
Anders Tranberg

Arbeidsformer

4 undervisningstimer per uke i ett undervisningsår.
Streaming av alle forelesningene, egenaktivitet, obligatoriske oppgaver.

Åpent for

Forkurs for ingeniørutdanning

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020