MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Teknologien er en av de store drivkreftene i samfunnsutviklingen. I forkurs for ingeniørutdanning er derfor problemstillinger knyttet til den og ingeniørprofesjonen fundament. Emnet skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskaplige, teknologiske og samfunnsmessige utfordringer og problemstillinger relatert til ingeniøryrket. Studentene skal gjennom emnet få en reflektert og bevisst holdning og forståelse av teknologiens utvikling og de etiske og samfunnsmessige utfordringer den skaper.

Læringsutbytte

 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, og hvordan disse utvikles og brukes
 • Kandidaten har kunnskap om samspillet mellom teknologi og samfunn, økonomi og miljø
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk
 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv
 • Kandidaten kan gjøre greie for den betydning globalisering har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg
 • Kandidaten forstår betydningen av ikke-tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet

Innhold

Teknologiutvikling og -historie, vitenskapshistorie og -teori, samfunnsøkonomi og økonomisk historie, politikk og demokratiske prosesser, demografiske og kulturelle endringer i en samfunnsrettet kontekst, samt etikk, moral og normer.

Forkunnskapskrav

Bestått Vg 1 og Vg 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det skal godkjennes aktiviteter underveis
Det er 3 obligatoriske oppgaver i emnet som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Einar Biørn-Hansen
Emneansvarlig
Anders Tranberg

Arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Streaming av alle forelesningene
 • Øvingsoppgaver, individuelt og i grupper
 • Obligatoriske individuelle innleveringsoppgaver

Bruk av digitale hjelpemidler, samarbeide på nett.
2 undervisningstimer per uke i ett undervisningsår

Åpent for

Forkurs for ingeniørutdanning

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020