MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en grunnleggende introduksjon til termodynamikk og fluidmekanikk.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå kvalitativt forbindelsen mellom makroskopiske materialegenskaper og den mikroskopiske dynamikken av atomer og molekyler.
  • Kunne bruke fasediagram for rene stoffer.
  • Kunne analysere enkle åpne og lukkede systemer ved bruk av termodynamikkens første og andre hovedsetning, kontinuitetslikningen, impulssats og bevegelseslikninger.
  • Forstå de grunnleggende egenskapene til fluider som overflatespenning, oppdrift, viskositet, laminær og turbulent strømning.
  • Kunne analysere enkle strømningsproblemer ved hjelp av energi- og impulslikninger.

Innhold

Atomer og molekyler, innføring i kinetisk gassteori, ideal gass. Trykk og temperatur. Aggregattilstander, faseoverganger og fasediagrammer. Energibevaring og termodynamikkens første hovedsetning. Arbeid, varme og indre energi for lukkede og åpne systemer. Irreversible prosesser, entropi og termodynamikkens annen hovedsetning. Kretsprosesser, varmeenergimaskiner, kjølemaskiner og varmepumper. Termodynamiske potensialer og Maxwells relasjoner. Clausius-Clapeyrons ligning. Fluidegenskaper, overflatespenning og viskositet. Fluidstatikk, oppdrift. Fluidkinematikk, impuls og kraft i fluidstrøm. Stasjonær inkompressibel rørstrøm.

Forkunnskapskrav

MAT200 Matematiske metoder 2 eller MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk laboratoriedel (4 oppgaver) , 2 obligatoriske innleveringer
Laboratoriedelen består av 4 oppgaver der det jobbes i grupper.
  • Hver student / gruppe deltar i en 3-timers lab økt.
  • Lab øktene finner sted i løpet av en uke i andre halvdel av semesteret.
  • Oppmøte i laboratoriet er obligatorisk.
  • Lab-rapportene utarbeides og innleveres individuelt.

De 2 obligatoriske innleveringer skjer i første halvdelen av semesteret. Disse må være innlevert innen en bestemt frist og godkjent av faglærer. Godkjenningen gjelder bare i to år.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser
Anna Cecilie Åsland
Emneansvarlig
Diana Lucia Quintero Castro
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time øvinger per uke, samt en konsentrert laboratoriedel (4 laboratorieoppgaver) i løpet av en uke mot slutten av semesteret.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Termodynamikk (BIT130_1) 5
Fluidmekanikk (BIT260_1) 5
Fysikk for data/elektro (RED102_1) 2

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020