MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
- Forstå at det knytter seg forskjellige typer usikkerhet til eksperimentelle måledata.
- Kunne håndtere standard prosedyrer for feilforplanting.
- Kunne anvende statistiske metoder for analyse og presentasjon av måledata.
- Ha tilegnet seg grunnleggende eksperimentelle ferdigheter med fokus på nøyaktighet.
- Ha fått grunnleggende trening i rapportskriving.

Innhold

Problemstillingene som blir behandlet, omfatter bruk av grunnleggende statistisk analyse, drøfting av tilfeldig og systematisk måleusikkerhet, teori for feilforplanting, dimensjonsanalyse, presentasjon av måledata osv.. Der gives en introduksjon til programpakken "Mathematica. Rapportskriving.
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Fysikk, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen og laboratorierapport1/14 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Faglærer beregner karakter.
Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer: 60%
Laboratorierapport: 40%
Kandidater med ikke-bestått på laboratorierapporten kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver
I alt 8 laboratorieoppgaver skal gjennomføres. De 7 første oppgavene er obligatoriske arbeidskrav. Den 8. og siste oppgaven vil bli vurdert med en vekt tellende 40% av sluttkarakteren i emnet. Alle delene må være bestått for å bestå emnet. Plan for gjennomføring av laboratorieoppgavene vil bli publisert på Canvas ved semesterstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olena Zavorotynska , Helge Bøvik Larsen
Ansvarlig laboratorieøvelser
Anna Cecilie Åsland
Faglærer
Olena Zavorotynska

Arbeidsformer

Inntil fire timer forelesning pr. uke og åtte obligatoriske laboratorieøvinger som alle skal gjennomføres og godkjennes. Den siste laboratorieøvingen med rapport vil også bli vurdert og utgjør 40% av sluttkarakteren i emnet .Frivillige regneøvinger. I laboratorieundervisningen inngår en introduksjon til programsystemet MATHEMATICA, som vil bli benyttet gjennom hele kurset.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikklaboratorium (BIT170_1) 5

Åpent for

På grunn av begrenset kapasitet har kun studenter på bachelorprogram i matematikk og fysikk tilgang. Et begrenset antall plasser kan være tilgjengelig for studenter fra andre bachelorprogram etter søknad.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

J.R.Taylor: "An Introduction to Error Analysis". Second edition. University Science Books, 1997, ISBN 0-935702-75-X.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.08.2019