MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.Dettet emnet vil fokusere på et bestemt geologisk tema med stor betydning for petroleumsgeologer. Felt-teknikker, kartlegging og behandling av data er viktig for akademiske rapporter, avhandlinger og i arbeidslivet forøvrig.

Emnet er sentrert rundt et feltkurs som vil demonstrere grunnleggende prinsipper for bruk i geologi knyttet til petroleumsvirksomhet. Maks. antall deltakere er 15.

Læringsutbytte


Kunnskap:
 • Studenten skal lære å beskrive og forstå bergarter og deres sammenheng i feltet. Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten være i stand til å evaluere tilegnede kunnskaper i form av stratigrafisk beskrivelse av hydrokarbonførende bergarter.
 • Emnet gir studentene en førstehånds forståelse av mekanismene og prosessene i hydrokarbon produksjon, migrasjon og utvikling.

Ferdigheter:
 • Være i stand til å anvende grunnleggende geologiske konsepter for leting og produksjon av hydrokarboner.
 • Beskrive bergartsformasjoner i felt.
 • Forstå stratigrafisk rekkefølge på bergarter og være i stand til å tolke dem.
 • Identifisere letemodeller i sekvensielt avsatte bergarter
 • Tolke sedimentære strukturer i felt.
 • Rapportere avsatte bergarter og evaluere stratigrafi ved bruk av petroleumgeologi
 • Forstå utviklingen av orogenese/fjelldannelse
 • Evaluere rollen til organisk materiale og relatere dette til klimaforandringer og orogene sykler.

Generell kompetanse:
 • Bakgrunnskunnskap om generell geologi og petroleumsgeologi som kan anvendes som basis innen andre områder i geologi, ingeniørfag og økonomi.
 • Ha en forståelse av kompleksiteten av geologiske elementer og prosesser som har formet jord-strukturen og avsetningen av mineralressurser og hydrokarboner.
 • Være i stand til å formidle og forklare geologiske elementer og prosesser som er relevant for å forstå jordsstrukturen, petroleumsystemer, økonomiske ansamligninger av hydrokarboner og brukes av andre relaterte aktiviteter innen ingeniørfag og vitenskap generelt.
 • Forstå relevansen av feltarbeid til bruk i estimater og beskrivelser for prosesser som styrer utviklingen av hydrokarboner.
 • Forstå geologien i hydrokarbonrike bassenger.
 • Forstå store avsetninger/bassenger og korrelasjonen av sedimentære endringer.

Innhold


Dettet emnet vil fokusere på et bestemt geologisk tema med stor betydning for petroleumsgeologer. Felt-teknikker, kartlegging og behandling av data er viktig for akademiske rapporter, avhandlinger og i arbeidslivet forøvrig.

Kurset er sentrert rundt et feltkurs som vil demonstrere grunnleggende prinsipper for bruk i geologi knyttet til petroleumsvirksomhet.

Feltekskursjonens reisemål kan derfor være følgende:
 • Pyreneene
 • Nord-Norge
 • Harz (Tyskland)
 • Dolomittene (Italia)
 • Kantabriske fjell
 • Cornwall og Devon (England)
 • Nord Irland
 • Italia

I emnet inngår en obligatorisk geologisk ekskursjon av noen dagers varlighet. Maks. antall deltakere er 15.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BPG100 Sedimentologi og stratigrafi, GEO100 Geologi
 • BIP330 Geologi, BPG100 Sedimentologi og stratigrafi
 • GEO100 Geologi, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi
 • BIP330 Geologi, GEO110 Sedimentologi og stratigrafi

Anbefalte forkunnskaper

GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi, PET110 Geofysikk og brønnlogging

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F

Mappevurderingen består av:
 • Innleveringsoppgaver teller 50%
 • Feltrapport teller 50%

Ved undervisningsstart vil det bli utdelt en detaljert aktivitetsplan for emnet.

Alle delene i mappen må være bestått. Faglærer setter endelig karakter i emnet. Dersom en student ikke består kurset, eller vil forbedre karakteren må hun/han ta hele kurset om igjen.

Deltakelse i emnet vil bli avgjort av den enkelte students karaktersnitt innenfor sitt respektive studieprogram. Feltekskursjonen er obligatorisk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Felteksursjon

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Udo Zimmermann

Arbeidsformer

Deltagelse og arbeid i forelesningssamenheng, øvelse i dataferdigheter, feltaktiviteter og bruk av geologiske konsepter i laboratoriet og i felt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologiseminar og/ eller felt ekskursjon (BPG160_1) 5
Geologiseminar og/ eller felt ekskursjon (BPG160_2) 10

Åpent for

Petroleum Geology and Petroleum Engineering (bachelor and master level) 

Students at Master Petroleumsgeolgi will get another level of tasks suitable for master's level

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

Barnes, JW & List, RJ 2004: Basic geological mapping, Wiley & Sons, 4th edition.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.07.2018