MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I tredje og fjerde studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for tredje og fjerde studieår er skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
 • Lærerens rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
 • Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap
 • Overganger mellom trinnene
 • Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
 • Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

Ferdighet
Studenten:
 • kan sammen med praksislærer og faglærer planlegge sin egen praksisopplæring uttrykt i "min plan"
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet en solid kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap og engasjement til å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Innhold

Praksisopplæringen 4. studieår høstsemester tilsvarer 10 dager og skal foregå i grunnskolen. Praksisperioden skal innbefatte en planleggingsdel - en gjennomføringsdel og en etterarbeids- og vurderingsdel.
Oversikt over totalt 10 dagers praksis 4. studieår høst
Generelt gjelder tilstedeværelse kl. 08.00-16.00 hver dag på praksisskolen. 20 timer pr. uke knyttes undervisning/opplæring knyttet til elevenes læringsarena. Det er ønskelig at praksisgruppen får minimum 8 undervisningstimer pr. uke i valgfaget de tar i høstsemesteret.Tidsbruk knyttet til spesifikt til kunnskapsmål beregnes til 2-3 timer pr. semester. Det må påberegnes noe forberedelsesarbeid utover tilstedeværelsestiden.
Første del , 2 dager pr. praksisperiode med vekt på forberedelse
 • Bli kjent med rektor, personalet og elever
 • Bli kjent med fysiske rammer og ressurser
 • Få innsikt i skolens utviklingsarbeid og kvalitetssystem
 • Få innsikt i skolens organisering og skolen som organisasjon

Andre del , 7 dager pr. praksisperiode, med vekt på gjennomføring
Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (og vurderingsformer) og begynneropplæring sammen med andre og selvstendig.
Deltaking på planleggingsmøter og andre møter.
Tredje del , 1 dag pr. praksisperiode, med vekt på etterarbeid og vurdering
Praksislærer gir skriftlig sluttvurdering, inkludert fremovermelding til studentene, som overleveres neste praksislærer.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GLU1P10 Praksis 1. år - 30 dager (1. - 7. trinn), GLU1P20 Praksis 2. år - 15 dager høst (1.-7. trinn), GLU1P25 Praksis 2. år - 15 dager vår (1.-7. trinn)
 • GLU1P10 Praksis 1. år - 30 dager (1. - 7. trinn), GLU1P21 Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)
 • GLD1P10 Praksis 1. år - 20 dager (1. - 7. trinn), GLD1P20 Praksis 2. år - 20 dager (1. - 7. trinn)
Før fjerde år må praksis fra 1. og 2. år være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis i grunnskolen1/110 dagerBestått - Ikke bestått
Studentene skal ha en skriftlig sluttvurdering.
Skikkethetsvurdering:
I tillegg foretas skikkethetsvurdering: § 2. Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått 4. studieår:
Kunnskaper
 • Kan orientere seg om lærerens rettigheter og plikter og gjøre greie for hvor disse opplysningene finnes.

Ferdigheter
 • Kan planlegge egen læring og utvikling.
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg.

Arbeidskrav:
Utvikling av forslag til "min plan" for praksis. En skriftlig tekst som redegjør for egen tenkt periodeplan for praksis med mål, kjennetegn for egen måloppnåelse, arbeidsmåter og vurdering. Vurderes av praksislærer.
Planlegg og gjennomføre undervisningsopplegg, som vurderes av praksislærer.
Arbeidskrav knyttet til faget studenten tar i høstsemesteret: Se emneplan for fag. Vurderes av faglærer, som en del av vurderingen i faget.
Generell kompetanse
 • Kan reflektere over egen kompetanse som lærer.

Fagperson(er)

Faglærer
Cato Olsen Slettvold, Mona Østerhus , Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et utvalg hensiktsmessige arbeidsformer ut fra praksisskolens praksis og ut fra valgfagets egenart.

Praksis

For å få godkjent grunnskolelærerutdanningen må studenten ha gjennomfør 100 dager med veiledet praksis i grunnskolen, 1.-7. trinn.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn
Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid

Emneevaluering

Sluttevaluering av emnet gjennomføres elektronisk etter gjennomført praksisperiode.

Representanter for studentene, praksislærerne og faglærerne deltar i  trinnmøter og programutvalg.

Litteratur

Ikke eget pensum, men pensum fra PEL og fagene trekkes inn i praksis.


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020