MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Presentasjon av emnet
I tredje og fjerde studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for tredje og fjerde studieår er skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
 • Lærerens rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
 • Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap
 • Overganger mellom trinnene
 • Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
 • Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

Ferdighet
Studenten:
 • kan sammen med praksislærer og faglærer planlegge sin egen praksisopplæring uttrykt i "min plan"
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet en solid kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap og engasjement til å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Innhold

Praksisopplæringen vårsemesteret 4. studieår er tilsvarer 10 dager og skal foregå i grunnskolen. Praksisperioden skal innbefatte en planleggingsdel - en gjennomføringsdel og en etterarbeids- og vurderingsdel. Organisering av praksisperioden som er uttrykt i modellen nedenfor vil være gjeldende for praksisopplæringen begge studieår. Praksisopplæringen i 4.studieår må bygge på både den skolebaserte og den studentgruppebaserte praksisplanen for å sikre at alt innholdet for begge årene er dekket.
Oversikt over totalt 10 dagers praksis 4. studieår vår (av 20 dager)
Første del , 2 dager pr. praksisperiode med vekt på forberedelse
 • Bli kjent med rektor, personalet og elever
 • Bli kjent med fysiske rammer og ressurser
 • Få innsikt i skolens utviklingsarbeid og kvalitetssystem
 • Få innsikt i skolens organisering og skolen som organisasjon
 • Få innsikt i skolen som del av et kommunalt og statlig utdanningssystem
 • Få innsikt i lovverket som regulerer skolens virksomhet og læreres ansvar
 • Planlegging av "min plan" i praksis

Andre del , 7 dager pr. praksisperiode, med vekt på gjennomføring
Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (og vurderingsformer) sammen med andre og selvstendig.
Deltaking på planleggingsmøter og andre møter som legitime deltakere med gitt funksjon for eksempel på: Informasjonsmøter morgen/kveld, trinn-/teammøter, personalmøter, ledermøter, klasse-/elevrådsmøter.
Tredje del , 1 dag pr. praksisperiode, med vekt på etterarbeid og vurdering
Sluttvurdering av praksisopplæringen
Vurdering av egen kompetanse som lærer og refleksjoner om overgangen utdanning - yrke og framtidig utviklingsbehov og ønsker.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GLU1P10 Praksis 1. år - 30 dager (1. - 7. trinn), GLU1P20 Praksis 2. år - 15 dager høst (1.-7. trinn), GLU1P25 Praksis 2. år - 15 dager vår (1.-7. trinn)
 • GLU1P10 Praksis 1. år - 30 dager (1. - 7. trinn), GLU1P21 Praksis 2. år - 30 dager (1.-7. trinn)
 • GLD1P10 Praksis 1. år - 20 dager (1. - 7. trinn), GLD1P20 Praksis 2. år - 20 dager (1. - 7. trinn)
Før fjerde år må praksis fra 1. og 2. år være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis i grunnskolen1/110 dagerBestått - Ikke bestått
Studenten skal ha en skriftlig sluttvurdering.
Skikkethetsvurdering:
I tillegg foretas skikkethetsvurdering: § 2. Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått 4. studieår vår:
Utvikling av forslag til "min plan" for praksis. En skriftlig tekst som redegjør for egen tenkt periodeplan for praksis med mål, kjennetegn for egen måloppnåelse, arbeidsmåter og vurdering. Vurderes av praksislærer.
Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg, som vurderes av praksislærer.
Arbeidskrav i faget studenten har dette semesteret: Se emneplan for fag.

Fagperson(er)

Faglærer
Mona Østerhus , Cato Olsen Slettvold
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et hensiktsmessig utvalg av arbeidsformer ut fra praksisskolens praksis og valgfagets egenart.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn
Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid

Emneevaluering

Sluttevaluering av emnet gjennomføres elektronisk etter endt praksisperiode.

Representanter for studentene, faglærere og praksislærere deltar i trinnmøter og programutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 10.12.2019