MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene kunne reflektere selvstendig over og utforske skolens virksomhet, og sentrale utfordringer i skolen. I den skriftlige bacheloroppgaven skal studentene kunne presentere, og skrive utdypende om en valgt problemstilling. Oppgaven skal knyttes til praksisopplæringen eller andre sider ved skolens virksomhet. Problemstillingen skal reflektere sentrale, praktiske, faglige og/eller pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger i utdanningsforskning
 • har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring skolen
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har god kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Ferdigheter
Studenten:
 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen bacheloroppgave
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk fremstilling

Generell kompetanse
 • Studenten kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • Studenten kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

I tillegg til selvstendig arbeid med bacheloroppgaven, inkluderer emnet undervisning i metode og vitenskapsteori tilsvarende 5 studiepoeng.
Bacheloroppgaven skal utvikles og skrives under veiledning av faglærer(e). Studentene skal delta på et oppstartsseminar sent på høsten i femte semester, samt på et midtveisseminar på våren i sjette semester.
Hensikt med oppstartseminaret er å utvikle og få respons på oppgaveskisse. Denne videreutvikles og leveres inn for godkjenning to uker etter seminaret. Under midtveisseminaret skal studenten presentere sitt arbeid med oppgaven for medstudenter og veileder i et 10 - 15 minutters innlegg. Veileder skal ha tilsendt presentasjonen senest to dager før midtveisseminaret.

Forkunnskapskrav

GLU2100 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling, GLU2200 PEL 2. år (5. - 10. trinn); Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling
Pedagogikk og elevkunnskap 1 og 2, samt deltakelse i det faget bacheloroppgaven knyttes til. For å kunne skrive en fagdidaktisk oppgave må studentene ha 30 stp eller mer i det aktuelle faget.

Eksamen/vurdering

Bacheloroppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell/eller i par*, skriftlig bacheloroppgave1/1 A - F
Deltakelse i undervisning i metode og vitenskapsteori0/1 Bestått - Ikke bestått
Omfang på oppgaven: 8000 ord +/- 10%.
Det er mulig å skrive oppgaven sammen med én medstudent. Oppgaven når to skriver sammen: 12.000 ord +/- 10 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:
 • Obligatorisk deltakelse på oppstartsseminar og midtveisseminar
 • 70 % oppmøteplikt i undervisningen (metode og vitenskapsteori)
 • Deltakelse i veiledning i forhold til veiledningsplan

Arbeidskrav:
 • Muntlig presentasjon av oppgaveskisse på oppstartsseminar
 • Innlevering av skriftlig prosjektbeskrivelse ifølge oppsatt dato
 • Muntlig fremlegg på midtveisseminaret

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marieke Gerdien Bruin
Faglærer
Kjersti Lundetræ , Deborah Lynn Sorton Larssen , Silje Eikanger Kvalø , Agnes Høigård Eriksen , Anne Nevøy , Dag Torvanger , Nina Helgevold , Sidsel Merete Skjelten , Jarle Stormark , Cato Tveit , Lars Helle , Natalia Blank , Atle Mjåtveit , Audny Molnes
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem , Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg , Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, gruppediskusjoner, innspill på med studenters arbeider, oppgaveseminar og individuell veiledning. Deler av undervisningen kan bli digitalisert.
Forventet arbeidsmengde
Undervisning metode og vit.teori: 20 timer
Obligatorisk oppstarts- midtveisseminar: 8 timer
Arbeidskrav: 12 timer
Veiledning m forberedelser: 6 timer
Selvstendig arbeid: 360 timer
Sum: 406 timer

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Følger kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger (tidligdialog, sluttevaluering, fagutvalg)

Litteratur

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2012) Forskningsmetode for lærerutdanningene. Abstrakt
Postholm, M.B. og Jacobsen, D.I. (2012). Læreren med forskerblikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget (147 s.)
I tillegg til obligatorisk pensum (250-300 sider), skal studenten i samråd med veileder, anvende litteratur som er relevant i forhold til bacheloroppgaven.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.10.2019