MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne gjøre rede for historiefaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne drøfte sentrale historiefaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven.
  • kunne vise viderekommen forståelse og anvendelse av relevante fagmetoder gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende de formkrav som stilles til vitenskapelige publikasjoner.

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i norsk eller internasjonal historie. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Forkunnskapskrav

HIS270 Historie fordypning: Norge i verden
Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger
I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til problemstilling/oppgave, samt ha to veiledninger.
Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Per-Olof Grönberg
Faglærer
Ole Jone Eide, Linn Anne Margrethe Normand, Tyson Ashley Retz, Peder William Roberts
Studiekoordinator
Anne Siri Norland, Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Oppgaveseminar
Veiledning

Åpent for

Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Særpensum til bacheloroppgaven avtales med ansvarlig faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.05.2019