MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:
  • utvikle historisk kunnskap med dybde i detaljene relatert til et konkret forskningsspørsmål
  • evaluere historiske argumenter, kunne forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan utvikles, hvilket også inkluderer studentens egen historiske praksis
  • gjenkjenne historie som en fortolkende presentasjon av menneskets fortid, en som historikere konstruerer i sin samtid basert på overlevende bevismateriale

Ferdigheter
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:
  • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, relevant for bacheloroppgaven, inklusive primær- og sekundærkilder
  • vurdere et utvalg historiske kilder med relevans for bacheloroppgaven for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
  • utforme velbegrunnede historiske narrativ, argumenter og rapporter om egne forskningsfunn
  • demonstrere gode akademiske skriveferdigheter, inklusive struktur, argumentasjon, språk og siteringspraksiser

Generell kompetanse
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:
  • konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i et historisk tema. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Forkunnskapskrav

Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger
I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til problemstilling/oppgave, samt ha to veiledninger.
Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Faglærer
Linn Anne Margrethe Normand , Tyson Ashley Retz , Peder William Chellew Roberts , Marie-Theres Fojuth , Eva Stina Maria Jakobsson , Roald Berg
Studiekoordinator
Margrethe Melin
Emneansvarlig
Olav Tysdal

Arbeidsformer

Oppgaveseminar
Selvstendig forskning og skriving
Veiledning

Åpent for

Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020